Encontrados 28 resultados para: Allofulouv

 • mhpote qhV diaqhkhn toiV egkaqhmenoiV proV allofulouV epi thV ghV kai ekporneuswsin opisw twn qewn autwn kai quswsi toiV qeoiV autwn kai kaleswsin se kai faghV twn qumatwn autwn (Êxodo 34, 15)

 • kai meta touton anesth samegar uioV anaq kai epataxen touV allofulouV eiV exakosiouV andraV ektoV moscwn twn bown kai eswsen autoV ton israhl (Juízes 3, 31)

 • kai hn samouhl anaferwn thn olokautwsin kai allofuloi proshgon eiV polemon epi israhl kai ebronthsen kurioV en fwnh megalh en th hmera ekeinh epi touV allofulouV kai sunecuqhsan kai eptaisan enwpion israhl (I Samuel 7, 10)

 • kai exhlqan andreV israhl ek masshfaq kai katediwxan touV allofulouV kai epataxan autouV ewV upokatw tou baiqcor (I Samuel 7, 11)

 • kai etapeinwsen kurioV touV allofulouV kai ou proseqento eti proselqein eiV orion israhl kai egenhqh ceir kuriou epi touV allofulouV pasaV taV hmeraV tou samouhl (I Samuel 7, 13)

 • kai saoul kataklhroutai ergon epi israhl kai epolemei kuklw pantaV touV ecqrouV autou eiV ton mwab kai eiV touV uiouV ammwn kai eiV touV uiouV edwm kai eiV ton baiqewr kai eiV basilea souba kai eiV touV allofulouV ou an estrafh eswzeto (I Samuel 14, 47)

 • kai hn o polemoV krataioV epi touV allofulouV pasaV taV hmeraV saoul kai idwn saoul panta andra dunaton kai panta andra uion dunamewV kai sunhgagen autouV proV auton (I Samuel 14, 52)

 • kai proseqeto o polemoV genesqai proV saoul kai katiscusen dauid kai epolemhsen touV allofulouV kai epataxen en autoiV plhghn megalhn sfodra kai efugon ek proswpou autou (I Samuel 19, 8)

 • kai ephrwthsen dauid dia tou kuriou legwn ei poreuqw kai pataxw touV allofulouV toutouV kai eipen kurioV poreuou kai pataxeiV en toiV allofuloiV toutoiV kai swseiV thn keila (I Samuel 23, 2)

 • kai proseqeto dauid erwthsai eti dia tou kuriou kai apekriqh autw kurioV kai eipen proV auton anasthqi kai katabhqi eiV keila oti egw paradidwmi touV allofulouV eiV ceiraV sou (I Samuel 23, 4)

 • kai hrwthsen dauid dia kuriou legwn ei anabw proV touV allofulouV kai paradwseiV autouV eiV taV ceiraV mou kai eipen kurioV proV dauid anabaine oti paradidouV paradwsw touV allofulouV eiV taV ceiraV sou (II Samuel 5, 19)

 • kai hlqen dauid ek twn epanw diakopwn kai ekoyen touV allofulouV ekei kai eipen dauid diekoyen kurioV touV ecqrouV mou touV allofulouV enwpion emou wV diakoptetai udata dia touto eklhqh to onoma tou topou ekeinou epanw diakopwn (II Samuel 5, 20)


“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina