10. καὶ ἐξολεθρεύσω τὰς πόλεις τῆς γῆς σου καὶ ἐξαρῶ πάντα τὰ ὀχυρώματά σου
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina