28. outwV afeleite kai umeiV apo twn afairematwn kuriou apo pantwn epidekatwn umwn osa ean labhte para twn uiwn israhl kai dwsete ap' autwn afairema kuriw aarwn tw ierei
Livros sugeridos“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina