23. kai leitourghsei o leuithV autoV thn leitourgian thV skhnhV tou marturiou kai autoi lhmyontai ta amarthmata autwn nomimon aiwnion eiV taV geneaV autwn kai en mesw uiwn israhl ou klhronomhsousin klhronomian
Livros sugeridos“Feliz a alma que atinge o nível de perfeição que Deus deseja!” São Padre Pio de Pietrelcina