21. kai toiV uioiV leui idou dedwka pan epidekaton en israhl en klhrw anti twn leitourgiwn autwn osa autoi leitourgousin leitourgian en th skhnh tou marturiou
Livros sugeridos“Se quiser me encontrar, vá visitar Jesus Sacramentado; eu também estou sempre lá.” São Padre Pio de Pietrelcina