8. kai autoi para tw liqw tw megalw tw en gabawn kai amessai eishlqen emprosqen autwn kai iwab periezwsmenoV manduan to enduma autou kai ep' autw periezwsmenoV macairan ezeugmenhn epi thV osfuoV autou en kolew authV kai h macaira exhlqen kai epesen
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina