1. kai hkousen simwn oti sunhgagen trufwn dunamin pollhn tou elqein eiV ghn iouda kai ektriyai authn

2. kai eiden ton laon oti entromoV estin kai ekfoboV kai anebh eiV ierousalhm kai hqroisen ton laon

3. kai parekalesen autouV kai eipen autoiV autoi oidate osa egw kai oi adelfoi mou kai o oikoV tou patroV mou epoihsamen peri twn nomwn kai twn agiwn kai touV polemouV kai taV stenocwriaV aV eidomen

4. toutou carin apwlonto oi adelfoi mou panteV carin tou israhl kai kateleifqhn egw monoV

5. kai nun mh moi genoito feisasqai mou thV yuchV en panti kairw qliyewV ou gar eimi kreisswn twn adelfwn mou

6. plhn ekdikhsw peri tou eqnouV mou kai peri twn agiwn kai peri twn gunaikwn kai teknwn umwn oti sunhcqhsan panta ta eqnh ektriyai hmaV ecqraV carin

7. kai anezwpurhsen to pneuma tou laou ama tou akousai twn logwn toutwn

8. kai apekriqhsan fwnh megalh legonteV su ei hmwn hgoumenoV anti ioudou kai iwnaqou tou adelfou sou

9. polemhson ton polemon hmwn kai panta osa an eiphV hmin poihsomen

10. kai sunhgagen pantaV touV andraV touV polemistaV kai etacunen tou telesai ta teich ierousalhm kai wcurwsen authn kukloqen

11. kai apesteilen iwnaqan ton tou ayalwmou kai met' autou dunamin ikanhn eiV iopphn kai exebalen touV ontaV en auth kai emeinen ekei en auth

12. kai aphren trufwn apo ptolemaidoV meta dunamewV pollhV elqein eiV ghn iouda kai iwnaqan met' autou en fulakh

13. simwn de parenebalen en adidoiV kata proswpon tou pediou

14. kai epegnw trufwn oti anesth simwn anti iwnaqou tou adelfou autou kai oti sunaptein autw mellei polemon kai apesteilen proV auton presbeiV legwn

15. peri arguriou ou wfeilen iwnaqan o adelfoV sou eiV to basilikon di' aV eicen creiaV sunecomen auton

16. kai nun aposteilon arguriou talanta ekaton kai duo twn uiwn autou omhra opwV mh afeqeiV apostathsh af' hmwn kai afhsomen auton

17. kai egnw simwn oti dolw lalousin proV auton kai pempei tou labein to argurion kai ta paidaria mhpote ecqran arh megalhn proV ton laon

18. legonteV oti ouk apesteila autw to argurion kai ta paidaria apwleto

19. kai apesteilen ta paidaria kai ta ekaton talanta kai dieyeusato kai ouk afhken ton iwnaqan

20. kai meta tauta hlqen trufwn tou embateusai eiV thn cwran kai ektriyai authn kai ekuklwsan odon thn eiV adwra kai simwn kai h parembolh autou antiparhgen autw eiV panta topon ou an eporeueto

21. oi de ek thV akraV apestellon proV trufwna presbeutaV kataspeudontaV auton tou elqein proV autouV dia thV erhmou kai aposteilai autoiV trofaV

22. kai htoimasen trufwn pasan thn ippon autou elqein kai en th nukti ekeinh hn ciwn pollh sfodra kai ouk hlqen dia thn ciona kai aphren kai hlqen eiV thn galaaditin

23. wV de hggisen thV baskama apekteinen ton iwnaqan kai etafh ekei

24. kai epestreyen trufwn kai aphlqen eiV thn ghn autou

25. kai apesteilen simwn kai elaben ta osta iwnaqou tou adelfou autou kai eqayen auton en mwdein polei twn paterwn autou

26. kai ekoyanto auton paV israhl kopeton megan kai epenqhsan auton hmeraV pollaV

27. kai wkodomhsen simwn epi ton tafon tou patroV autou kai twn adelfwn autou kai uywsen auton th orasei liqw xestw ek twn opisqen kai emprosqen

28. kai esthsen epta puramidaV mian katenanti thV miaV tw patri kai th mhtri kai toiV tessarsin adelfoiV

29. kai tautaiV epoihsen mhcanhmata periqeiV stulouV megalouV kai epoihsen epi toiV stuloiV panopliaV eiV onoma aiwnion kai para taiV panopliaiV ploia eggeglummena eiV to qewreisqai upo pantwn twn pleontwn thn qalassan

30. outoV o tafoV on epoihsen en mwdein ewV thV hmeraV tauthV

31. o de trufwn eporeueto dolw meta antiocou tou basilewV tou newterou kai apekteinen auton

32. kai ebasileusen ant' autou kai perieqeto to diadhma thV asiaV kai epoihsen plhghn megalhn epi thV ghV

33. kai wkodomhsen simwn ta ocurwmata thV ioudaiaV kai perieteicisen purgoiV uyhloiV kai teicesin megaloiV kai pulaiV kai mocloiV kai eqeto brwmata en toiV ocurwmasin

34. kai epelexen simwn andraV kai apesteilen proV dhmhtrion ton basilea tou poihsai afesin th cwra oti pasai ai praxeiV trufwnoV hsan arpagai

35. kai apesteilen autw dhmhtrioV o basileuV kata touV logouV toutouV kai apekriqh autw kai egrayen autw epistolhn toiauthn

36. basileuV dhmhtrioV simwni arcierei kai filw basilewn kai presbuteroiV kai eqnei ioudaiwn cairein

37. ton stefanon ton crusoun kai thn bainhn hn apesteilate kekomismeqa kai etoimoi esmen tou poiein umin eirhnhn megalhn kai grafein toiV epi twn creiwn tou afienai umin ta afemata

38. kai osa esthsamen proV umaV esthken kai ta ocurwmata a wkodomhsate uparcetw umin

39. afiemen de agnohmata kai ta amarthmata ewV thV shmeron hmeraV kai ton stefanon on wfeilete kai ei ti allo etelwneito en ierousalhm mhketi telwneisqw

40. kai ei tineV epithdeioi umwn grafhnai eiV touV peri hmaV eggrafesqwsan kai ginesqw ana meson hmwn eirhnh

41. etouV ebdomhkostou kai ekatostou hrqh o zugoV twn eqnwn apo tou israhl

42. kai hrxato o laoV grafein en taiV suggrafaiV kai sunallagmasin etouV prwtou epi simwnoV arcierewV megalou kai strathgou kai hgoumenou ioudaiwn

43. en taiV hmeraiV ekeinaiV parenebalen epi gazara kai ekuklwsen authn parembolaiV kai epoihsen eleopolin kai proshgagen th polei kai epataxen purgon ena kai katelabeto

44. kai exhllonto oi en th eleopolei eiV thn polin kai egeneto kinhma mega en th polei

45. kai anebhsan oi en th polei sun gunaixin kai toiV teknoiV epi to teicoV dierrhcoteV ta imatia autwn kai ebohsan fwnh megalh axiounteV simwna dexiaV autoiV dounai

46. kai eipan mh hmin crhsh kata taV ponhriaV hmwn alla kata to eleoV sou

47. kai suneluqh autoiV simwn kai ouk epolemhsen autouV kai exebalen autouV ek thV polewV kai ekaqarisen taV oikiaV en aiV hn ta eidwla kai outwV eishlqen eiV authn umnwn kai eulogwn

48. kai exebalen ex authV pasan akaqarsian kai katwkisen en auth andraV oitineV ton nomon poihswsin kai proswcurwsen authn kai wkodomhsen eautw en auth oikhsin

49. oi de ek thV akraV en ierousalhm ekwluonto ekporeuesqai kai eisporeuesqai eiV thn cwran agorazein kai pwlein kai epeinasan sfodra kai apwlonto ex autwn ikanoi tw limw

50. kai ebohsan proV simwna dexiaV labein kai edwken autoiV kai exebalen autouV ekeiqen kai ekaqarisen thn akran apo twn miasmatwn

51. kai eishlqon eiV authn th trith kai eikadi tou deuterou mhnoV etouV prwtou kai ebdomhkostou kai ekatostou meta ainesewV kai baiwn kai en kinuraiV kai en kumbaloiV kai en nablaiV kai en umnoiV kai en wdaiV oti sunetribh ecqroV megaV ex israhl

52. kai esthsen kat' eniauton tou agein thn hmeran tauthn meta eufrosunhV kai proswcurwsen to oroV tou ierou to para thn akran kai wkei ekei autoV kai oi par' autou

53. kai eiden simwn ton iwannhn uion autou oti anhr estin kai eqeto auton hgoumenon twn dunamewn paswn kai wkei en gazaroiV

“Procuremos servir ao Senhor com todo o coração e com toda a vontade. Ele nos dará sempre mais do que merecemos.” São Padre Pio de Pietrelcina