17. h mhn eulogwn euloghsw se kai plhqunwn plhqunw to sperma sou wV touV asteraV tou ouranou kai wV thn ammon thn para to ceiloV thV qalasshV kai klhronomhsei to sperma sou taV poleiV twn upenantiwn
Livros sugeridos“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina