25. mhdamwV su poihseiV wV to rhma touto tou apokteinai dikaion meta asebouV kai estai o dikaioV wV o asebhV mhdamwV o krinwn pasan thn ghn ou poihseiV krisin

25
“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina