1. (1-3a) kai esqhr h basilissa katefugen epi ton kurion en agwni qanatou kateilhmmenh kai afelomenh ta imatia thV doxhV authV enedusato imatia stenocwriaV kai penqouV kai anti twn uperhfanwn hdusmatwn spodou kai kopriwn eplhsen thn kefalhn authV kai to swma authV etapeinwsen sfodra kai panta topon kosmou agalliamatoV authV eplhse streptwn tricwn authV kai edeito kuriou qeou israhl kai eipen

2. (1-3a)

3. (1-3a) (3b-4) kurie mou o basileuV hmwn su ei monoV bohqhson moi th monh kai mh ecoush bohqon ei mh se oti kindunoV mou en ceiri mou

4. (3b-4)

5. egw hkouon ek genethV mou en fulh patriaV mou oti su kurie elabeV ton israhl ek pantwn twn eqnwn kai touV pateraV hmwn ek pantwn twn progonwn autwn eiV klhronomian aiwnion kai epoihsaV autoiV osa elalhsaV

6. (6-7) kai nun hmartomen enwpion sou kai paredwkaV hmaV eiV ceiraV twn ecqrwn hmwn anq' wn edoxasamen touV qeouV autwn dikaioV ei kurie

7. (6-7)

8. (8-9) kai nun ouc ikanwqhsan en pikrasmw douleiaV hmwn alla eqhkan taV ceiraV autwn epi taV ceiraV twn eidwlwn autwn exarai orismon stomatoV sou kai afanisai klhronomian sou kai emfraxai stoma ainountwn soi kai sbesai doxan oikou sou kai qusiasthrion sou

9. (8-9)

10. kai anoixai stoma eqnwn eiV aretaV mataiwn kai qaumasqhnai basilea sarkinon eiV aiwna

11. mh paradwV kurie to skhptron sou toiV mh ousin kai mh katagelasatwsan en th ptwsei hmwn alla streyon thn boulhn autwn ep' autouV ton de arxamenon ef' hmaV paradeigmatison

12. mnhsqhti kurie gnwsqhti en kairw qliyewV hmwn kai eme qarsunon basileu twn qewn kai pashV archV epikratwn

13. doV logon euruqmon eiV to stoma mou enwpion tou leontoV kai metaqeV thn kardian autou eiV misoV tou polemountoV hmaV eiV sunteleian autou kai twn omonoountwn autw

14. hmaV de rusai en ceiri sou kai bohqhson moi th monh kai mh ecoush ei mh se kurie

15. pantwn gnwsin eceiV kai oidaV oti emishsa doxan anomwn kai bdelussomai koithn aperitmhtwn kai pantoV allotriou

16. su oidaV thn anagkhn mou oti bdelussomai to shmeion thV uperhfaniaV mou o estin epi thV kefalhV mou en hmeraiV optasiaV mou bdelussomai auto wV rakoV katamhniwn kai ou forw auto en hmeraiV hsuciaV mou

17. kai ouk efagen h doulh sou trapezan aman kai ouk edoxasa sumposion basilewV oude epion oinon spondwn

18. kai ouk hufranqh h doulh sou af' hmeraV metabolhV mou mecri nun plhn epi soi kurie o qeoV abraam

19. o qeoV o iscuwn epi pantaV eisakouson fwnhn aphlpismenwn kai rusai hmaV ek ceiroV twn ponhreuomenwn kai rusai me ek tou fobou mou

“Seja grato e beije docemente a mão de Deus. É sempre a mão de um pai que pune porque lhe quer bem” São Padre Pio de Pietrelcina