1. (Alleluja!) Dicsõítsétek az Úr nevét, ti, az Úr szolgái, dicsérjétek és magasztaljátok õt,

2. akik az Úr házában álltok, Isten házának csarnokaiban.

3. Áldjátok az Urat, mert jó, magasztaljátok fölséges nevét!

4. Mert az Úr kiválasztotta Jákobot, tulajdonába vette Izraelt.

5. Tudom jól, hogy nagy az Úr, a mi Istenünk, nagyobb, mint mind az istenek.

6. Amit az Úr akar, mindent végbevisz, a mennyben és a földön, a tengerben és a vizek mélyén.

7. Õ hoz felhõket a föld határairól, õ küldi a villámot és az esõt, õ indítja el a szelet rejtekébõl.

8. Lesújtott az egyiptomiak elsõszülötteire, kezdve az embertõl, le az állatokig.

9. Csodákat és jeleket hozott rád, Egyiptom, a fáraóra és minden szolgájára.

10. Megvert sok pogány nemzetet, hatalmas királyokat leterített:

11. Szichont, az amoriták urát, és Ogot, Básán fejedelmét, Kánaán királyait mind.

12. Országukat népének, Izraelnek tulajdonába adta.

13. Uram, neved fennmarad örökké, emléked nemzedékrõl nemzedékre, Uram!

14. Mert az Úr megõrzi népét, és megkönyörül szolgáin.

15. A pogányok istenei arany és ezüst, emberi kéznek mûvei.

16. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak.

17. Van fülük, de nem hallanak és szájukban nincs lehelet.

18. Hasonlók azokhoz, akik csinálták õket, és mindazokhoz, akik bíznak bennük.

19. Izrael háza, áldjátok az Urat, Áron háza, áldjátok az Urat,

20. Lévi háza, áldjátok az Urat, ti istenfélõk, áldjátok az Urat!

21. Áldott legyen a Sionon az Úr, õ, aki Jeruzsálemben lakik!

“Diga ao Senhor: Faça em mim segundo a Tua vontade, mas antes de mandar-me o sofrimento, dê-me forças para que eu possa sofrer com amor.”. São Padre Pio de Pietrelcina