Znaleziono 298 Wyniki dla: kæeri

 • "Reci domu Izraelovu: Ovako govori Jahve Gospod: Evo, oskvrnut æu svoje Svetište, vaš ponos snažni, radost vam oèinju i èežnju duše vaše! I sinovi i kæeri koje ostaviste, od maèa æe pasti! (Ezekiel 24, 21)

 • A ti, sine èovjeèji, doista u dan kad im oduzmem snagu, diènu radost njihovu, radost im oèinju, slast duše njihove, sinove i kæeri njihove - (Ezekiel 24, 25)

 • A sve kæeri njegove od maèa æe pasti u polju! Znat æe da sam ja Jahve!' (Ezekiel 26, 6)

 • Kæeri æe tvoje u polju maèem posjeæi! Protiv tebe diæi æe kule opsadne, nasuti protiv tebe nasipe i podiæ' protiv tebe štitove. (Ezekiel 26, 8)

 • Nad Tafnisom pomrèat æe dan kad ondje slomim jaram egipatski i kad se dokonèa ponos moæi u njemu! Nad njim æe se nadviti oblak, i njegove æe kæeri biti odvedene u ropstvo! (Ezekiel 30, 18)

 • Tužaljka je to koja æe se naricati. Naricat æe je kæeri naroda. Naricat æe je nad Egiptom i nad svim njegovim mnoštvom' - rijeè je Jahve Gospoda." (Ezekiel 32, 16)

 • "Sine èovjeèji, narièi za egipatskim mnoštvom, gurni ga, njega i kæeri naroda slavnih, u podzemni kraj, k onima što siðoše u jamu. (Ezekiel 32, 18)

 • Oni žrtvuju na gorskim vrhuncima i na bregovima pale kad, pod hrastom, jablanom i dubom; jer je tako lagodno pod njihovom sjenom. I zato, odaju li se vaše kæeri bludu, èine li preljub vaše nevjeste, (Hošea 4, 13)

 • neæu vam kazniti kæeri što bludnièe niti nevjeste vaše što preljub èine; jer oni sami idu nasamo s bludnicama i žrtvuju s milosnicama hramskim. Tako, bez razuma narod u propast srlja! (Hošea 4, 14)

 • "Poslije ovoga izlit æu Duha svoga na svako tijelo, i proricat æe vaši sinovi i kæeri, vaši æe starci sanjati sne, a vaši mladiæi gledati viðenja. (Joel 3, 1)

 • Prodat æu vaše sinove i kæeri sinovima Judinim, a oni æe ih prodat' Sabejcima, daleku narodu. Jer Jahve reèe!" (Joel 4, 8)

 • Zato ovako govori Jahve: 'Tvoja æe žena bludnièit' po gradu, sinovi tvoji i kæeri od maèa æe pasti, tvoja æe se zemlja užetom razdijeliti, a ti æeš umrijeti na neèistu tlu, i Izrael æe otiæi u izgnanstvo iz svoje zemlje.'" (Amos 7, 17)


“A cada vitória sobre o pecado corresponde um grau de glória eterna”. São Padre Pio de Pietrelcina