Znaleziono 458 Wyniki dla: Oca

 • Stoga æe èovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i bit æe njih dvoje jedno tijelo. (Knjiga Postanka 2, 24)

 • Sila rodi Tubal-Kajina, praoca onih koji kuju bakar i željezo. Tubal-Kajinovoj sestri bijaše ime Naama. (Knjiga Postanka 4, 22)

 • Ham, praotac Kanaanaca, opazi oca gola pa to kaza dvojici svoje braæe vani. (Knjiga Postanka 9, 22)

 • Šem i Jafet uzmu ogrtaè, obojica ga prebace sebi preko ramena pa njime, iduæi natraške, pokriju oèevu golotinju. Lica im bijahu okrenuta na drugu stranu, tako te ne vidješe oca gola. (Knjiga Postanka 9, 23)

 • Haran umrije za života svoga oca Teraha, u svome rodnom kraju, u Uru Kaldejskom. (Knjiga Postanka 11, 28)

 • Abram se i Nahor ožene. Abramovoj ženi bijaše ime Saraja, a Nahorovoj Milka; ova je bila kæi Harana, oca Milke i Jiske. (Knjiga Postanka 11, 29)

 • Hajdemo oca opiti vinom, pa s njime leæi: tako æemo s ocem saèuvati potomstvo." (Knjiga Postanka 19, 32)

 • One noæi opiju oca vinom, i starija ode te legne sa svojim ocem, a on nije znao kad je legla ni kad je ustala. (Knjiga Postanka 19, 33)

 • Opiju oca vinom i one noæi te mlaða ode i s njim legne, a on nije znao kad je legla ni kad je ustala. (Knjiga Postanka 19, 35)

 • A onda, ona je uistinu moja sestra: kæi je moga oca, iako ne i moje majke, pa je pošla za me. (Knjiga Postanka 20, 12)

 • njegova prvoroðenca Usa, brata mu Buza i Kemuela - oca Aramova, (Knjiga Postanka 22, 21)

 • Jahve, Bog nebesa, koji me odveo iz kuæe moga oca i rodnog kraja i koji mi je pod zakletvom obeæao: 'Tvome æu potomstvu dati ovu zemlju', pred tobom æe poslati svog anðela, i odande æeš ti dovesti ženu mome sinu. (Knjiga Postanka 24, 7)


“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina