Znaleziono 308 Wyniki dla: Djela

 • I sedmoga dana Bog dovrši svoje djelo koje uèini. I poèinu u sedmi dan od svega djela koje uèini. (Knjiga Postanka 2, 2)

 • I blagoslovi Bog sedmi dan i posveti, jer u taj dan poèinu od svega djela svoga koje uèini. (Knjiga Postanka 2, 3)

 • Pouèavaj ih o zakonima i odredbama; svraæaj ih na put kojim moraju iæi, upuæuj ih na djela koja moraju vršiti. (Knjiga Izlaska 18, 20)

 • "Po ovom æete vidjeti", reèe Mojsije, "da me Jahve poslao da vršim sva ova djela, a da ih ne èinim sam od sebe: (Knjiga Brojeva 16, 28)

 • 'Gospodine moj, Jahve! Ti si poèeo pokazivati svome sluzi svoju velièajnost i svoju moæ. TÓa koji bog, na nebu ili na zemlji, može izvesti takva djela i èudesa kao što su tvoja! (Ponovljeni zakon 3, 24)

 • On je tvoja slava, Bog tvoj, koji je radi tebe uèinio velika i èudesna djela što su ih vidjele tvoje oèi. (Ponovljeni zakon 10, 21)

 • Vaše su oèi vidjele sva ta velika djela što ih je Jahve uèinio. (Ponovljeni zakon 11, 7)

 • Jahve æe na te puštati prokletstvo, zabunu i kletvu u svemu na što pružiš ruku svoju da uradiš, sve dok ne budeš satrt i brzo ne propadneš zbog zloæe svojih djela kojima si me napustio. (Ponovljeni zakon 28, 20)

 • Izrael je služio Jahvi svega vijeka Jošuina i svega vijeka starješina koje su Jošuu nadživjele i vidjele sva djela što ih je Jahve uèinio Izraelu. (Jošua 24, 31)

 • Narod je služio Jahvi svega vijeka Jošuina i svega vijeka starješina koje su nadživjele Jošuu i vidjele sva velika djela što ih je Jahve uèinio Izraelu. (Knjiga o sucima 2, 7)

 • A kada se sav onaj naraštaj pridružio svojim ocima, naslijedi ga drugi naraštaj koji nije mario za Jahvu ni za djela što ih je uèinio Izraelu. (Knjiga o sucima 2, 10)

 • A kada bi sudac umro, oni bi opet zapadali u veæu pokvarenost nego njihovi oci. Išli su za drugim bogovima, služili im i klanjali im se, ne odustajuæi od svojih opakih djela i postupaka. (Knjiga o sucima 2, 19)


“Se você tem dúvidas sobre a fé é exatamente porque tem fé!” São Padre Pio de Pietrelcina