Znaleziono 147 Wyniki dla: Anðeo

 • Anðeo Jahvin naðe je kod izvora u pustinji - uz vrelo što je na putu prema Šuru - (Knjiga Postanka 16, 7)

 • Nato joj anðeo Jahvin reèe: "Vrati se svojoj gospodarici i pokori joj se!" (Knjiga Postanka 16, 9)

 • Još joj reèe anðeo Jahvin: "Tvoje æu potomstvo silno umnožiti; od mnoštva se neæe moæi ni prebrojiti." (Knjiga Postanka 16, 10)

 • Dalje joj je anðeo Jahvin rekao: "Gle, zanijela si i rodit æeš sina. Nadjeni mu ime Jišmael, jer Jahve èu jad tvoj. (Knjiga Postanka 16, 11)

 • Bog èu plaè djeèaka te anðeo Božji zovne s neba Hagaru i reèe joj: "Što ti je, Hagaro? Ne boj se! Jer je Bog èuo plaè djeèaka u njegovoj nevolji. (Knjiga Postanka 21, 17)

 • Uto ga zovne s neba anðeo Jahvin i povièe: "Abrahame! Abrahame!" "Evo me!" - odgovori on. (Knjiga Postanka 22, 11)

 • Anðeo Jahvin zovne Abrahama s neba drugi put (Knjiga Postanka 22, 15)

 • Još u snu anðeo Božji mene zovne: 'Jakove!' 'Evo me!' rekoh. (Knjiga Postanka 31, 11)

 • anðeo koji me od svakog zla izbavljao - djecu ovu neka blagoslovi! Neka se ime moje i mojih preða Abrahama i Izaka po njima spominje! U mnoštva se mnogobrojna po zemlji razmnožili!" (Knjiga Postanka 48, 16)

 • Anðeo mu se Jahvin ukaže u rasplamtjeloj vatri iz jednog grma. On se zagleda: grm sav u plamenu, a ipak ne izgara. (Knjiga Izlaska 3, 2)

 • Anðeo Božji, koji je išao na èelu izraelskih èeta, promijeni mjesto i stupi im za leða. A i stup od oblaka pomakne se ispred njih i stade im za leða. (Knjiga Izlaska 14, 19)

 • Anðeo æe moj iæi pred tobom i dovesti te do Amorejaca, Hetita, Perižana, Kanaanaca, Hivijaca i Jebusejaca da ih uništim. (Knjiga Izlaska 23, 23)


“Jesus está com você, e o Cireneu não deixa de ajudar-te a subir o Calvário.” São Padre Pio de Pietrelcina