1. Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet.

2. Po ovom prepoznajete Duha Božjega: svaki duh koji ispovijeda da je Isus Krist došao u tijelu, od Boga je.

3. A nijedan duh koji ne ispovijeda takva Isusa, nije od Boga: on je Antikristov, a za nj ste èuli da dolazi i sad je veæ na svijetu.

4. Vi ste, djeèice, od Boga i pobijedili ste ih jer je moæniji Onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu.

5. Oni su od svijeta, zato iz svijeta govore i svijet ih sluša.

6. Mi smo od Boga. Tko poznaje Boga, nas sluša, a tko nije od Boga, ne sluša nas. Po tom prepoznajemo Duha istine i duha zablude.

7. Ljubljeni, ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je roðen i poznaje Boga.

8. Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav.

9. U ovom se oèitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinoroðenoga posla u svijet da živimo po njemu.

10. U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego - on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše.

11. Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge.

12. Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena.

13. Po ovom znamo da ostajemo u njemu i on u nama: od Duha nam je svoga dao.

14. I mi smo vidjeli i svjedoèimo da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta.

15. Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu.

16. I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu.

17. U ovom je savršenstvo naše uzajamne ljubavi: imamo pouzdanje na Sudnji dan jer kakav je on, takvi smo i mi u ovom svijetu.

18. Straha u ljubavi nema, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah je muka i tko se boji, nije savršen u ljubavi.

19. Mi ljubimo jer on nas prije uzljubi.

20. Rekne li tko: "Ljubim Boga", a mrzi brata svog, lažac je. Jer tko ne ljubi svoga brata kojega vidi, Boga kojega ne vidi ne može ljubiti.

21. I ovu zapovijed imamo od njega: Tko ljubi Boga, da ljubi i brata svoga.

“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina