8. znajuæi da æe svatko, bio on rob ili slobodnjak, uèini li što dobro, za to dobiti plaæu od Gospodina.

“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina