35. Onima kojima ga je prepustio dao je udio u velikim prihodima koje je odande izvlaèio.

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina