1. Oto synowie Dawida, którzy urodzili mu się w Hebronie: pierworodny Amnon z Achinoam, Jizreelitki, drugi Daniel z Abigail, pochodzącej z Karmelu,

2. trzeci Absalom, syn Maaki, córki Talmaja, króla Geszuru, czwarty Adoniasz, syn Chaggity,

3. piąty Szefatiasz z Abitali, szósty Jitream z jego żony Egli.

4. Sześciu mu się urodziło w Hebronie, gdzie królował siedem lat i sześć miesięcy. Potem królował on trzydzieści trzy lata w Jerozolimie.

5. A synowie, którzy urodzili mu się w Jerozolimie: Szimea, Szobab, Natan, Salomon, czterej z Batszeby, córki Ammiela.

6. Potem Jibchar, Eliszua, Elifelet.

7. Nogah, Nefeg, Jafia,

8. Eliszama, Eliada, Elpalet, dziewięciu.

9. Wszyscy ci byli synami Dawida, nie licząc synów żon drugorzędnych. A siostrą ich była Tamar.

10. Synem Salomona był Roboam; synem Roboama - Abiasz, synem Abiasza - Asa, synem Asy - Jozafat,

11. synem Jozafata - Joram, synem Jorama - Ochozjasz, synem Ochozjasza - Joasz,

12. synem Joasza - Amazjasz, synem Amazjasza - Azariasz, synem Azariasza - Jotam,

13. synem Jotama - Achaz, synem Achaza - Ezechiasz, synem Ezechiasza - Manasses,

14. synem Manassesa - Amon, synem Amona - Jozjasz.

15. Synowie Jozjasza: pierworodny Jochanan, drugi Jojakim, trzeci Sedecjasz, czwarty Szallum.

16. Synowie Jojakima: jego syn Jechoniasz, jego syn Sedecjasz.

17. Synowie Jechoniasza uprowadzonego do niewoli: jego syn Szealtiel,

18. Malkiram, Pedajasz, Szeneassar, Jekamiasz, Hoszama i Nedabiasz.

19. Synowie Pedajasza: Zorobabel i Szimei. Synami Zorobabela: Meszullam i Chananiasz oraz ich siostra Szelomit.

20. [Synowie Meszullama]: Chaszuba, Ohel, Berekiasz, Chasadiasz i Juszab-Chesed, pięciu.

21. Synowie Chananiasza: Pelatiasz i Izajasz; syn jego Refajasz, syn jego Arnan, syn jego Obadiasz, syn jego Szekaniasz.

22. Synowie Szekaniasza: Szemajasz, Chattusz, Jigeal, Bariach, Neariasz i Szafat, sześciu.

23. Synowie Neariasza: Elioenaj, Ezechiasz i Azrikam, trzej.

24. Synowie Elioenaja: Hodawiasz, Eliaszib, Pelajasz, Akkub, Jochanan, Delajasz i Anani, siedmiu.

“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina