1. idou egw exapostellw ton aggelon mou kai epibleyetai odon pro proswpou mou kai exaifnhV hxei eiV ton naon eautou kurioV on umeiV zhteite kai o aggeloV thV diaqhkhV on umeiV qelete idou ercetai legei kurioV pantokratwr

2. kai tiV upomenei hmeran eisodou autou h tiV uposthsetai en th optasia autou dioti autoV eisporeuetai wV pur cwneuthriou kai wV poa plunontwn

3. kai kaqieitai cwneuwn kai kaqarizwn wV to argurion kai wV to crusion kai kaqarisei touV uiouV leui kai ceei autouV wV to crusion kai wV to argurion kai esontai tw kuriw prosagonteV qusian en dikaiosunh

4. kai aresei tw kuriw qusia iouda kai ierousalhm kaqwV ai hmerai tou aiwnoV kai kaqwV ta eth ta emprosqen

5. kai prosaxw proV umaV en krisei kai esomai martuV tacuV epi taV farmakouV kai epi taV moicalidaV kai epi touV omnuontaV tw onomati mou epi yeudei kai epi touV aposterountaV misqon misqwtou kai touV katadunasteuontaV chran kai touV kondulizontaV orfanouV kai touV ekklinontaV krisin proshlutou kai touV mh foboumenouV me legei kurioV pantokratwr

6. dioti egw kurioV o qeoV umwn kai ouk hlloiwmai kai umeiV uioi iakwb ouk apecesqe

7. apo twn adikiwn twn paterwn umwn exeklinate nomima mou kai ouk efulaxasqe epistreyate proV me kai epistrafhsomai proV umaV legei kurioV pantokratwr kai eipate en tini epistreywmen

8. ei pterniei anqrwpoV qeon dioti umeiV pternizete me kai ereite en tini epternikamen se oti ta epidekata kai ai aparcai meq' umwn eisin

9. kai apobleponteV umeiV apoblepete kai eme umeiV pternizete to eqnoV sunetelesqh

10. kai eishnegkate panta ta ekforia eiV touV qhsaurouV kai en tw oikw autou estai h diarpagh autou episkeyasqe dh en toutw legei kurioV pantokratwr ean mh anoixw umin touV katarraktaV tou ouranou kai ekcew umin thn eulogian mou ewV tou ikanwqhnai

11. kai diastelw umin eiV brwsin kai ou mh diafqeirw umwn ton karpon thV ghV kai ou mh asqenhsh umwn h ampeloV h en tw agrw legei kurioV pantokratwr

12. kai makariousin umaV panta ta eqnh dioti esesqe umeiV gh qelhth legei kurioV pantokratwr

13. ebarunate ep' eme touV logouV umwn legei kurioV kai eipate en tini katelalhsamen kata sou

14. eipate mataioV o douleuwn qew kai ti pleon oti efulaxamen ta fulagmata autou kai dioti eporeuqhmen iketai pro proswpou kuriou pantokratoroV

15. kai nun hmeiV makarizomen allotriouV kai anoikodomountai panteV poiounteV anoma kai antesthsan qew kai eswqhsan

16. tauta katelalhsan oi foboumenoi ton kurion ekastoV proV ton plhsion autou kai prosescen kurioV kai eishkousen kai egrayen biblion mnhmosunou enwpion autou toiV foboumenoiV ton kurion kai eulaboumenoiV to onoma autou

17. kai esontai moi legei kurioV pantokratwr eiV hmeran hn egw poiw eiV peripoihsin kai airetiw autouV on tropon airetizei anqrwpoV ton uion autou ton douleuonta autw

18. kai epistrafhsesqe kai oyesqe ana meson dikaiou kai ana meson anomou kai ana meson tou douleuontoV qew kai tou mh douleuontoV

19. dioti idou hmera kuriou ercetai kaiomenh wV klibanoV kai flexei autouV kai esontai panteV oi allogeneiV kai panteV oi poiounteV anoma kalamh kai anayei autouV h hmera h ercomenh legei kurioV pantokratwr kai ou mh upoleifqh ex autwn riza oude klhma

20. kai anatelei umin toiV foboumenoiV to onoma mou hlioV dikaiosunhV kai iasiV en taiV pteruxin autou kai exeleusesqe kai skirthsete wV moscaria ek desmwn aneimena

21. kai katapathsete anomouV dioti esontai spodoV upokatw twn podwn umwn en th hmera h egw poiw legei kurioV pantokratwr

22. kai idou egw apostellw umin hlian ton qesbithn prin elqein hmeran kuriou thn megalhn kai epifanh

23. oV apokatasthsei kardian patroV proV uion kai kardian anqrwpou proV ton plhsion autou mh elqw kai pataxw thn ghn ardhn

24. mnhsqhte nomou mwush tou doulou mou kaqoti eneteilamhn autw en cwrhb proV panta ton israhl prostagmata kai dikaiwmata .

“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina