20. kai apekriqh iwab kai eipen ilewV moi ilewV moi ei katapontiw kai ei diafqerw

“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina