17. kai proshggisen proV authn kai eipen h gunh ei su ei iwab o de eipen egw eipen de autw akouson touV logouV thV doulhV sou kai eipen iwab akouw egw eimi

“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina