16. eneken toutou qusei th saghnh autou kai qumiasei tw amfiblhstrw autou oti en autoiV elipanen merida autou kai ta brwmata autou eklekta

“Deus quer que as suas misérias sejam o trono da Sua misericórdia.” São Padre Pio de Pietrelcina