1. eipon egw en kardia mou deuro dh peirasw se en eufrosunh kai ide en agaqw kai idou kai ge touto mataiothV

2. tw gelwti eipa periforan kai th eufrosunh ti touto poieiV

3. kateskeyamhn en kardia mou tou elkusai eiV oinon thn sarka mou kai kardia mou wdhghsen en sofia kai tou krathsai ep' afrosunh ewV ou idw poion to agaqon toiV uioiV tou anqrwpou o poihsousin upo ton hlion ariqmon hmerwn zwhV autwn

4. emegaluna poihma mou wkodomhsa moi oikouV efuteusa moi ampelwnaV

5. epoihsa moi khpouV kai paradeisouV kai efuteusa en autoiV xulon pan karpou

6. epoihsa moi kolumbhqraV udatwn tou potisai ap' autwn drumon blastwnta xula

7. ekthsamhn doulouV kai paidiskaV kai oikogeneiV egenonto moi kai ge kthsiV boukoliou kai poimniou pollh egeneto moi uper pantaV touV genomenouV emprosqen mou en ierousalhm

8. sunhgagon moi kai ge argurion kai crusion kai periousiasmouV basilewn kai twn cwrwn epoihsa moi adontaV kai adousaV kai entrufhmata uiwn tou anqrwpou oinocoon kai oinocoaV

9. kai emegalunqhn kai proseqhka para pantaV touV genomenouV emprosqen mou en ierousalhm kai ge sofia mou estaqh moi

10. kai pan o hthsan oi ofqalmoi mou ouc ufeilon ap' autwn ouk apekwlusa thn kardian mou apo pashV eufrosunhV oti kardia mou eufranqh en panti mocqw mou kai touto egeneto meriV mou apo pantoV mocqou mou

11. kai epebleya egw en pasin poihmasin mou oiV epoihsan ai ceireV mou kai en mocqw w emocqhsa tou poiein kai idou ta panta mataiothV kai proairesiV pneumatoV kai ouk estin perisseia upo ton hlion

12. kai epebleya egw tou idein sofian kai periforan kai afrosunhn oti tiV o anqrwpoV oV epeleusetai opisw thV boulhV ta osa epoihsen authn

13. kai eidon egw oti estin perisseia th sofia uper thn afrosunhn wV perisseia tou fwtoV uper to skotoV

14. tou sofou oi ofqalmoi autou en kefalh autou kai o afrwn en skotei poreuetai kai egnwn kai ge egw oti sunanthma en sunanthsetai toiV pasin autoiV

15. kai eipa egw en kardia mou wV sunanthma tou afronoV kai ge emoi sunanthsetai moi kai ina ti esofisamhn egw tote perisson elalhsa en kardia mou dioti afrwn ek perisseumatoV lalei oti kai ge touto mataiothV

16. oti ouk estin mnhmh tou sofou meta tou afronoV eiV aiwna kaqoti hdh ai hmerai ai ercomenai ta panta epelhsqh kai pwV apoqaneitai o sofoV meta tou afronoV

17. kai emishsa sun thn zwhn oti ponhron ep' eme to poihma to pepoihmenon upo ton hlion oti ta panta mataiothV kai proairesiV pneumatoV

18. kai emishsa egw sun panta mocqon mou on egw mocqw upo ton hlion oti afiw auton tw anqrwpw tw ginomenw met' eme

19. kai tiV oiden ei sofoV estai h afrwn kai exousiazetai en panti mocqw mou w emocqhsa kai w esofisamhn upo ton hlion kai ge touto mataiothV

20. kai epestreya egw tou apotaxasqai th kardia mou epi panti tw mocqw w emocqhsa upo ton hlion

21. oti estin anqrwpoV ou mocqoV autou en sofia kai en gnwsei kai en andreia kai anqrwpoV oV ouk emocqhsen en autw dwsei autw merida autou kai ge touto mataiothV kai ponhria megalh

22. oti ti ginetai tw anqrwpw en panti mocqw autou kai en proairesei kardiaV autou w autoV mocqei upo ton hlion

23. oti pasai ai hmerai autou alghmatwn kai qumou perispasmoV autou kai ge en nukti ou koimatai h kardia autou kai ge touto mataiothV estin

24. ouk estin agaqon en anqrwpw o fagetai kai o pietai kai o deixei th yuch autou agaqon en mocqw autou kai ge touto eidon egw oti apo ceiroV tou qeou estin

25. oti tiV fagetai kai tiV feisetai parex autou

26. oti tw anqrwpw tw agaqw pro proswpou autou edwken sofian kai gnwsin kai eufrosunhn kai tw amartanonti edwken perispasmon tou prosqeinai kai tou sunagagein tou dounai tw agaqw pro proswpou tou qeou oti kai ge touto mataiothV kai proairesiV pneumatoV

“Meu Deus, perdoa-me. Nunca Te ofereci nada na minha vida e, agora, por este pouco que estou sofrendo, em comparação a tudo o que Tu sofreste na Cruz, eu reclamo injustamente!” São Padre Pio de Pietrelcina