Fondare 10134 Risultati per: ton

 • kai ezhsen enwc ekaton kai exhkonta pente eth kai egennhsen ton maqousala (Gênesis 5, 21)
 • euhresthsen de enwc tw qew meta to gennhsai auton ton maqousala diakosia eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV (Gênesis 5, 22)

 • kai euhresthsen enwc tw qew kai ouc hurisketo oti meteqhken auton o qeoV (Gênesis 5, 24)

 • kai ezhsen maqousala ekaton kai exhkonta epta eth kai egennhsen ton lamec (Gênesis 5, 25)

 • kai ezhsen maqousala meta to gennhsai auton ton lamec oktakosia duo eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV (Gênesis 5, 26)

 • kai ezhsen lamec ekaton ogdohkonta oktw eth kai egennhsen uion (Gênesis 5, 28)

 • kai ezhsen lamec meta to gennhsai auton ton nwe pentakosia kai exhkonta pente eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV (Gênesis 5, 30)
 • kai hn nwe etwn pentakosiwn kai egennhsen nwe treiV uiouV ton shm ton cam ton iafeq (Gênesis 5, 32)

 • kai eipen kurioV o qeoV ou mh katameinh to pneuma mou en toiV anqrwpoiV toutoiV eiV ton aiwna dia to einai autouV sarkaV esontai de ai hmerai autwn ekaton eikosi eth (Gênesis 6, 3)

 • kai enequmhqh o qeoV oti epoihsen ton anqrwpon epi thV ghV kai dienohqh (Gênesis 6, 6)

 • kai eipen o qeoV apaleiyw ton anqrwpon on epoihsa apo proswpou thV ghV apo anqrwpou ewV kthnouV kai apo erpetwn ewV twn peteinwn tou ouranou oti equmwqhn oti epoihsa autouV (Gênesis 6, 7)

 • egennhsen de nwe treiV uiouV ton shm ton cam ton iafeq (Gênesis 6, 10)
“É doce o viver e o penar para trazer benefícios aos irmãos e para tantas almas que, vertiginosamente, desejam se justificar no mal, a despeito do Bem Supremo.” São Padre Pio de Pietrelcina