Fondare 233 Risultati per: kardiaV

 • prosece seautw kai fulaxon thn yuchn sou sfodra mh epilaqh pantaV touV logouV ouV ewrakasin oi ofqalmoi sou kai mh aposthtwsan apo thV kardiaV sou pasaV taV hmeraV thV zwhV sou kai sumbibaseiV touV uiouV sou kai touV uiouV twn uiwn sou (Deuteronômio 4, 9)

 • kai zhthsete ekei kurion ton qeon umwn kai eurhsete otan ekzhthshte auton ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou en th qliyei sou (Deuteronômio 4, 29)

 • kai agaphseiV kurion ton qeon sou ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou kai ex olhV thV dunamewV sou (Deuteronômio 6, 5)

 • ouci dia thn dikaiosunhn sou oude dia thn osiothta thV kardiaV sou su eisporeuh klhronomhsai thn ghn autwn alla dia thn asebeian twn eqnwn toutwn kurioV exoleqreusei autouV apo proswpou sou kai ina sthsh thn diaqhkhn autou hn wmosen toiV patrasin umwn tw abraam kai tw isaak kai tw iakwb (Deuteronômio 9, 5)

 • kai nun israhl ti kurioV o qeoV sou aiteitai para sou all' h fobeisqai kurion ton qeon sou poreuesqai en pasaiV taiV odoiV autou kai agapan auton kai latreuein kuriw tw qew sou ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou (Deuteronômio 10, 12)

 • ean de akoh eisakoushte pasaV taV entolaV autou osaV egw entellomai soi shmeron agapan kurion ton qeon sou kai latreuein autw ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou (Deuteronômio 11, 13)

 • ouk akousesqe twn logwn tou profhtou ekeinou h tou enupniazomenou to enupnion ekeino oti peirazei kurioV o qeoV umaV eidenai ei agapate kurion ton qeon umwn ex olhV thV kardiaV umwn kai ex olhV thV yuchV umwn (Deuteronômio 13, 4)

 • en th hmera tauth kurioV o qeoV sou eneteilato soi poihsai panta ta dikaiwmata tauta kai ta krimata kai fulaxesqe kai poihsete auta ex olhV thV kardiaV umwn kai ex olhV thV yuchV umwn (Deuteronômio 26, 16)

 • to prwi ereiV pwV an genoito espera kai to esperaV ereiV pwV an genoito prwi apo tou fobou thV kardiaV sou a fobhqhsh kai apo twn oramatwn twn ofqalmwn sou wn oyh (Deuteronômio 28, 67)

 • kai estai ean akoush ta rhmata thV araV tauthV kai epifhmishtai en th kardia autou legwn osia moi genoito oti en th apoplanhsei thV kardiaV mou poreusomai ina mh sunapolesh o amartwloV ton anamarthton (Deuteronômio 29, 18)

 • kai epistrafhsh epi kurion ton qeon sou kai upakoush thV fwnhV autou kata panta osa egw entellomai soi shmeron ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou (Deuteronômio 30, 2)

 • kai perikaqariei kurioV thn kardian sou kai thn kardian tou spermatoV sou agapan kurion ton qeon sou ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou ina zhV su (Deuteronômio 30, 6)


“O Santo Rosário é a arma daqueles que querem vencer todas as batalhas.” São Padre Pio de Pietrelcina