Fondare 11 Risultati per: eleh

 • kurie o qeoV mh apostreyhV to proswpon tou cristou sou mnhsqhti ta eleh dauid tou doulou sou (II Crônicas 6, 42)

 • qaumastwson ta eleh sou o swzwn touV elpizontaV epi se ek twn anqesthkotwn th dexia sou (Salmos 16, 7)

 • mnhsqhti twn oiktirmwn sou kurie kai ta eleh sou oti apo tou aiwnoV eisin (Salmos 24, 6)

 • ta eleh sou kurie eiV ton aiwna asomai eiV genean kai genean apaggelw thn alhqeian sou en tw stomati mou (Salmos 88, 2)

 • pou eisin ta eleh sou ta arcaia kurie a wmosaV tw dauid en th alhqeia sou (Salmos 88, 50)

 • exomologhsasqwsan tw kuriw ta eleh autou kai ta qaumasia autou toiV uioiV twn anqrwpwn (Salmos 106, 8)

 • exomologhsasqwsan tw kuriw ta eleh autou kai ta qaumasia autou toiV uioiV twn anqrwpwn (Salmos 106, 15)

 • exomologhsasqwsan tw kuriw ta eleh autou kai ta qaumasia autou toiV uioiV twn anqrwpwn (Salmos 106, 21)

 • exomologhsasqwsan tw kuriw ta eleh autou kai ta qaumasia autou toiV uioiV twn anqrwpwn (Salmos 106, 31)

 • tiV sofoV kai fulaxei tauta kai sunhsousin ta eleh tou kuriou (Salmos 106, 43)

 • kratoV megalwsunhV autou tiV exariqmhsetai kai tiV prosqhsei ekdihghsasqai ta eleh autou (Eclesiástico 18, 5)


“Se quiser me encontrar, vá visitar Jesus Sacramentado; eu também estou sempre lá.” São Padre Pio de Pietrelcina