Fondare 244 Risultati per: abraam

  • pistei prosenhnocen abraam ton isaak peirazomenoV kai ton monogenh proseferen o taV epaggeliaV anadexamenoV (Hebreus 11, 17)

  • abraam o pathr hmwn ouk ex ergwn edikaiwqh anenegkaV isaak ton uion autou epi to qusiasthrion (São Tiago 2, 21)

  • kai eplhrwqh h grafh h legousa episteusen de abraam tw qew kai elogisqh autw eiV dikaiosunhn kai filoV qeou eklhqh (São Tiago 2, 23)

  • wV sarra uphkousen tw abraam kurion auton kalousa hV egenhqhte tekna agaqopoiousai kai mh foboumenai mhdemian ptohsin (I São Pedro 3, 6)


“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraquíssimo com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina