Fondare 2407 Risultati per: Kuriou

 • kai hkousan thn fwnhn kuriou tou qeou peripatountoV en tw paradeisw to deilinon kai ekrubhsan o te adam kai h gunh autou apo proswpou kuriou tou qeou en mesw tou xulou tou paradeisou (Gênesis 3, 8)

 • kai tw shq egeneto uioV epwnomasen de to onoma autou enwV outoV hlpisen epikaleisqai to onoma kuriou tou qeou (Gênesis 4, 26)

 • nwe de euren carin enantion kuriou tou qeou (Gênesis 6, 8)

 • outoV hn gigaV kunhgoV enantion kuriou tou qeou dia touto erousin wV nebrwd gigaV kunhgoV enantion kuriou (Gênesis 10, 9)

 • kai apesth ekeiqen eiV to oroV kat' anatolaV baiqhl kai esthsen ekei thn skhnhn autou baiqhl kata qalassan kai aggai kat' anatolaV kai wkodomhsen ekei qusiasthrion tw kuriw kai epekalesato epi tw onomati kuriou (Gênesis 12, 8)

 • eiV ton topon tou qusiasthriou ou epoihsen ekei thn archn kai epekalesato ekei abram to onoma kuriou (Gênesis 13, 4)

 • meta de ta rhmata tauta egenhqh rhma kuriou proV abram en oramati legwn mh fobou abram egw uperaspizw sou o misqoV sou poluV estai sfodra (Gênesis 15, 1)

 • kai euquV fwnh kuriou egeneto proV auton legwn ou klhronomhsei se outoV all' oV exeleusetai ek sou outoV klhronomhsei se (Gênesis 15, 4)

 • euren de authn aggeloV kuriou epi thV phghV tou udatoV en th erhmw epi thV phghV en th odw sour (Gênesis 16, 7)

 • kai eipen auth o aggeloV kuriou agar paidiskh saraV poqen erch kai pou poreuh kai eipen apo proswpou saraV thV kuriaV mou egw apodidraskw (Gênesis 16, 8)

 • eipen de auth o aggeloV kuriou apostrafhti proV thn kurian sou kai tapeinwqhti upo taV ceiraV authV (Gênesis 16, 9)

 • kai eipen auth o aggeloV kuriou plhqunwn plhqunw to sperma sou kai ouk ariqmhqhsetai apo tou plhqouV (Gênesis 16, 10)


“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina