Fondare 134 Risultati per: Ioudaiwn

 • kai pasan thn cwran hn krathsousin aforologhton autoiV uparcein kai ina oi idoumaioi afiwsi taV kwmaV aV diakratousin twn ioudaiwn (Esdras 4, 50)

 • kai escosan carin episkophV genomenhV epi thn aicmalwsian para tou kuriou oi presbuteroi twn ioudaiwn (Esdras 6, 5)

 • basilei dareiw cairein panta gnwsta estw tw kuriw hmwn tw basilei oti paragenomenoi eiV thn cwran thV ioudaiaV kai elqonteV eiV ierousalhm thn polin katelabomen thV aicmalwsiaV touV presbuterouV twn ioudaiwn en ierousalhm th polei oikodomountaV oikon tw kuriw megan kainon dia liqwn xustwn polutelwn xulwn tiqemenwn en toiV toicoiV (Esdras 6, 8)

 • prosetaxen de epimelhqhnai sisinnh eparcw suriaV kai foinikhV kai saqrabouzanh kai toiV sunetairoiV kai toiV apotetagmenoiV en suria kai foinikh hgemosin apecesqai tou topou easai de ton paida tou kuriou zorobabel eparcon de thV ioudaiaV kai touV presbuterouV twn ioudaiwn ton oikon tou kuriou ekeinon oikodomein epi tou topou (Esdras 6, 26)

 • epestatoun twn ierwn ergwn epimelesteron sunergounteV toiV presbuteroiV twn ioudaiwn kai ierostataiV (Esdras 7, 2)

 • kai ta filanqrwpa egw krinaV prosetaxa touV boulomenouV ek tou eqnouV twn ioudaiwn airetizontaV kai twn ierewn kai twn leuitwn kai twn de en th hmetera basileia sumporeuesqai soi eiV ierousalhm (Esdras 8, 10)

 • afete to ergon oikou tou qeou oi afhgoumenoi twn ioudaiwn kai oi presbuteroi twn ioudaiwn oikon tou qeou ekeinon oikodomeitwsan epi tou topou autou (Neemias 6, 7)

 • kai ap' emou eteqh gnwmh mhpote ti poihshte meta twn presbuterwn twn ioudaiwn tou oikodomhsai oikon tou qeou ekeinon kai apo uparcontwn basilewV twn forwn peran tou potamou epimelwV dapanh estw didomenh toiV andrasin ekeinoiV to mh katarghqhnai (Neemias 6, 8)

 • kai oi presbuteroi twn ioudaiwn wkodomousan kai oi leuitai en profhteia aggaiou tou profhtou kai zacariou uiou addw kai anwkodomhsan kai kathrtisanto apo gnwmhV qeou israhl kai apo gnwmhV kurou kai dareiou kai arqasasqa basilewn perswn (Neemias 6, 14)

 • kai perielomenoV o basileuV ton daktulion edwken eiV ceira tw aman sfragisai kata twn gegrammenwn kata twn ioudaiwn (Ester 3, 10)

 • kai apestalh dia bibliaforwn eiV thn artaxerxou basileian afanisai to genoV twn ioudaiwn en hmera mia mhnoV dwdekatou oV estin adar kai diarpasai ta uparconta autwn (Ester 3, 13)

 • kai dihghsato aman ta sumbebhkota autw zwsara th gunaiki autou kai toiV filoiV kai eipan proV auton oi filoi kai h gunh ei ek genouV ioudaiwn mardocaioV hrxai tapeinousqai enwpion autou peswn pesh ou mh dunh auton amunasqai oti qeoV zwn met' autou (Ester 6, 13)


“É necessário manter o coração aberto para o Céu e aguardar, de lá, o celeste orvalho.” São Padre Pio de Pietrelcina