Fondare 159 Risultati per: Krista

 • Neka bude znano svima vama i svemu narodu Izraelovu: po imenu Isusa Krista Nazareæanina, kojega ste vi raspeli, a kojega Bog uskrisi od mrtvih! Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav! (Djela apostolska 4, 10)

 • I svaki su dan u Hramu i po kuæama neprestance uèili i navješæivali Krista, Isusa. (Djela apostolska 5, 42)

 • Filip tako siðe u grad samarijski i stade im propovijedati Krista. (Djela apostolska 8, 5)

 • Ali kad povjerovaše Filipu koji navješæivaše evanðelje o kraljevstvu Božjemu i o imenu Isusa Krista, krštavahu se - muževi i žene. (Djela apostolska 8, 12)

 • I zapovjedi da se krste u ime Isusa Krista. Tada ga zamole da ostane ondje nekoliko dana. (Djela apostolska 10, 48)

 • Ako im je dakle Bog dao isti dar kao i nama koji povjerovasmo u Gospodina Isusa Krista, tko sam ja da bih se smio oprijeti Bogu?" (Djela apostolska 11, 17)

 • ljudima koji su svoje živote izložili za ime Gospodina našega Isusa Krista. (Djela apostolska 15, 26)

 • To je èinila mnogo dana. Pavlu to napokon dodija pa se okrenu i reèe duhu: "Zapovijedam ti u ime Isusa Krista: iziði iz nje!" I iziðe toga èasa. (Djela apostolska 16, 18)

 • Nakon nekoliko dana stigne i Feliks sa svojom ženom Druzilom koja bijaše Židovka; posla po Pavla i posluša ga o vjeri u Isusa Krista. (Djela apostolska 24, 24)

 • Pavao, sluga Krista Isusa, pozvan za apostola, odluèen za evanðelje Božje - (Poslanica Rimljanima 1, 1)

 • meðu kojima ste i vi pozvanici Isusa Krista: (Poslanica Rimljanima 1, 6)

 • svima u Rimu, miljenicima Božjim, pozvanicima, svetima. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista. (Poslanica Rimljanima 1, 7)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina