Fondare 249 Risultati per: Isusa

 • Šimun Petar, sluga i apostol Isusa Krista, onima koje pravednošæu Boga našega i Spasitelja Isusa Krista zapade ista dragocjena vjera kao i nas. (Druga Petrova poslanica 1, 1)

 • Punina vam milosti i mira po spoznaji Boga i Isusa, Gospodina našega! (Druga Petrova poslanica 1, 2)

 • Jer ako to imate i u tom napredujete, neæete biti besposleni i neplodni za spoznanje Isusa Krista. (Druga Petrova poslanica 1, 8)

 • Tako æe vam se bogato osigurati ulazak u vjeèno kraljevstvo Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista. (Druga Petrova poslanica 1, 11)

 • Ta nismo vam navijestili snagu i Dolazak Gospodina našega Isusa Krista slijedeæi izmudrene prièe, nego kao oèevici njegova velièanstva. (Druga Petrova poslanica 1, 16)

 • Doista, pošto su po spoznaji Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista odbjegli od prljavština svijeta, ako se opet u njih upleæu i daju se svladati, ovo im je potonje gore od onoga prvoga. (Druga Petrova poslanica 2, 20)

 • A rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vjeènosti! Amen! (Druga Petrova poslanica 3, 18)

 • Ako u svjetlosti hodimo, kao što je on u svjetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa, Sina njegova, èisti nas od svakoga grijeha. (Prva Ivanova poslanica 1, 7)

 • Djeèice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca - Isusa Krista, Pravednika. (Prva Ivanova poslanica 2, 1)

 • I ovo je zapovijed njegova: da vjerujemo u ime Sina njegova Isusa Krista i da ljubimo jedni druge kao što nam je dao zapovijed. (Prva Ivanova poslanica 3, 23)

 • A nijedan duh koji ne ispovijeda takva Isusa, nije od Boga: on je Antikristov, a za nj ste èuli da dolazi i sad je veæ na svijetu. (Prva Ivanova poslanica 4, 3)

 • Bila s nama milost, milosrðe i mir od Boga Oca i od Sina Oèeva Isusa Krista u istini i ljubavi! (Druga Ivanova poslanica 1, 3)


“Se você não entrega seu coração a Deus, o que lhe entrega?” “Você deve seguir outra estrada. Tire de seu coração todas as paixões deste mundo, humilhe-se na poeira e reze! Dessa forma, certamente você encontrará Deus, que lhe dará paz e serenidade nesta vida e a eterna beatitude na próxima.” São Padre Pio de Pietrelcina