Fondare 239 Risultati per: æemo

 • Ali mu gospodar odgovori: "Neæemo se svraæati u grad tuðinaca koji nisu Izraelci, nego æemo iæi do Gibee." (Knjiga o sucima 19, 12)

 • Još reèe sluzi: "Hajde, požurimo se da stignemo u koje od tih mjesta gdje æemo prenoæiti, u Gibeu ili Ramu." (Knjiga o sucima 19, 13)

 • Nego da sada ovo uèinimo Gibei: bacit æemo ždrijeb; (Knjiga o sucima 20, 9)

 • i uzet æemo iz svih Izraelovih plemena po deset ljudi od stotine, po stotinu od tisuæe i po tisuæu od deset tisuæa: oni æe nositi hranu vojsci, onima koji æe krenuti da kazne Benjaminovu Gibeu za sramotu što ju je poèinila u Izraelu." (Knjiga o sucima 20, 10)

 • Kako æemo dati žene onima koji su preostali kad se zaklesmo Jahvom da im neæemo dati svojih kæeri za žene?" (Knjiga o sucima 21, 7)

 • "Kako æemo naæi žene onima što su ostali", rekoše starješine zbora, "kad su Benjaminu istrijebljene žene?" (Knjiga o sucima 21, 16)

 • A kad njihovi oèevi ili njihova braæa doðu da se prituže na vas, mi æemo im reæi: 'Oprostite im što je svaki uzeo po ženu kao u ratu; vi im ih niste dali, pa je tako krivnja na vama.'" (Knjiga o sucima 21, 22)

 • I rekoše joj: "Ne! Mi æemo s tobom, tvome narodu." (Knjiga o Ruti 1, 10)

 • Zatim gledajte: ako krene prema svome kraju, put Bet Šemeša, onda je sigurno da nam je on zadao ovo veliko zlo; ako li ne krene tako, znat æemo da nas nije udarila njegova ruka, nego da nam se to dogodilo sluèajno." (Prva knjiga o Samuelu 6, 9)

 • Tako æemo i mi biti kao svi narodi: sudit æe nam naš kralj, bit æe nam voða i vodit æe naše ratove." (Prva knjiga o Samuelu 8, 20)

 • A Šaul reèe svome momku: "Ako zaista poðemo onamo, što æemo ponijeti èovjeku? Kruha je nestalo u našim torbama, nemamo dara da ponesemo èovjeku Božjem. Što mu možemo dati?" (Prva knjiga o Samuelu 9, 7)

 • Otprilike poslije mjesec dana doðe Amonac Nahaš i utabori se kod Jabeša Gileadskog. Svi Jabešani poruèiše Nahašu: "Sklopi savez s nama pa æemo ti se pokoriti." (Prva knjiga o Samuelu 11, 1)


A humildade e a caridade são as “cordas mestras”. Todas as outras virtudes dependem delas. Uma é a mais baixa; a outra é a mais alta. ( P.e Pio ) São Padre Pio de Pietrelcina