1. Odložite dakle svaku zloæu i svaku prijevaru, himbe i zavisti i sva klevetanja.

2. Kao novoroðenèad žudite za duhovnim, nepatvorenim mlijekom da po njemu uzrastete za spasenje,

3. ako ste doista okusili kako je dobar Gospodin.

4. Pristupite k njemu, Kamenu živomu što ga, istina, ljudi odbaciše, ali je u oèima Božjim izabran, dragocjen,

5. pa se kao živo kamenje ugraðujte u duhovni Dom za sveto sveæenstvo da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu.

6. Stoga stoji u Pismu: Evo postavljam na Sionu kamen odabrani, dragocjeni kamen ugaoni: Tko u nj vjeruje, ne, neæe se postidjeti.

7. Vama dakle koji vjerujete - èast! A onima koji ne vjeruju - kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni

8. i kamen spoticanja, stijena posrtanja; oni se o nj spotièu, neposlušni Rijeèi, za što su i odreðeni.

9. A vi ste rod izabrani, kraljevsko sveæenstvo, sveti puk, narod steèeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu;

10. vi, nekoæ Ne-narod, a sada Narod Božji; vi Ne-mili, a sada Mili.

11. Ljubljeni! Zaklinjem vas da se kao pridošlice i putnici klonite putenih požuda koje vojuju protiv duše;

12. življenje vaše meðu poganima neka bude uzorno da upravo onim za što vas sada potvaraju kao zloèince, pošto promotre vaša dobra djela, proslave Boga u dan pohoda.

13. Pokoravajte se svakoj ljudskoj ustanovi radi Gospodina: bilo kralju kao vrhovniku,

14. bilo upraviteljima jer ih on šalje da kazne zloèince, a pohvale one koji dobro èine.

15. Doista, ovo je Božja volja: da èineæi dobro ušutkate neznanje bezumnika.

16. Kao slobodni ljudi - ali ne kao oni kojima je sloboda tek pokrivalom zloæe, veæ kao Božje sluge -

17. sve poštujte, bratstvo ljubite, Boga se bojte, kralja èastite!

18. Sluge, budite sa svim poštovanjem pokorni gospodarima, ne samo dobrima i blagima nego i naopakima.

19. To je uistinu milost ako tko radi savjesti, radi Boga podnosi nevolje trpeæi nepravedno.

20. Kakve li slave doista ako za grijehe udarani strpljivo podnosite? No ako dobro èineæi trpite pa strpljivo podnosite, to je Bogu milo.

21. Ta na to ste pozvani jer i Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer da idete stopama njegovim.

22. On koji grijeha ne uèini nit mu usta prijevaru izustiše;

23. on koji na uvredu nije uvredom uzvraæao i muèen nije prijetio, prepuštajuæi to Sucu pravednom;

24. on koji u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo da umrijevši grijesima pravednosti živimo; on èijom se modricom izlijeèiste.

25. Doista, poput ovaca lutaste, ali se sada obratiste k pastiru i èuvaru duša svojih.

“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraco com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina