1. Braæo, ako se tko i zatekne u kakvu prijestupu, vi, duhovni, takva ispravljajte u duhu blagosti. A pazi na samoga sebe da i ti ne podlegneš napasti.

2. Nosite jedni bremena drugih i tako æete ispuniti zakon Kristov!

3. Jer misli li tko da jest štogod, a nije ništa, sam sebe vara.

4. Svatko neka ispita sam svoje djelo pa æe onda u samom sebi imati èime se dièiti, a ne u usporedbi s drugim.

5. Ta svatko æe nositi svoj teret.

6. Koji se uèi Rijeèi, neka sva dobra dijeli sa svojim uèiteljem.

7. Ne varajte se: Bog se ne da izrugivati! Što tko sije, to æe i žeti!

8. Doista, tko sije u tijelo svoje, iz tijela æe žeti raspadljivost, a tko sije u duh, iz duha æe žeti život vjeèni.

9. Neka nam ne dozlogrdi èiniti dobro: ako ne sustanemo, u svoje æemo vrijeme žeti!

10. Dakle, dok imamo vremena, èinimo dobro svima, ponajpaèe domaæima u vjeri.

11. Gledajte kolikim vam slovima pišem svojom rukom.

12. Svi koji se hoæe praviti važni tijelom, sile vas na obrezanje, samo da zbog križa Kristova ne bi trpjeli progonstvo.

13. Ta ni sami obrezani ne opslužuju Zakona, ali hoæe da se vi obrežete da bi se mogli ponositi vašim tijelom.

14. A ja, Bože saèuvaj da bih se ièim ponosio osim križem Gospodina našega Isusa Krista po kojem je meni svijet raspet i ja svijetu.

15. Uistinu, niti je što obrezanje niti neobrezanje, nego - novo stvorenje.

16. A na sve koji se ovoga pravila budu držali, i na sveg Izraela Božjega - mir i milosrðe!

17. Ubuduæe neka mi nitko ne dodijava jer ja na svom tijelu nosim biljege Isusove!

18. Milost Gospodina našega Isusa Krista s duhom vašim, braæo! Amen

“O mal não se vence com o mal, mas com o bem, que tem em si uma força sobrenatural.” São Padre Pio de Pietrelcina