1. kai egeneto en tw kaqexhV kai autoV diwdeuen kata polin kai kwmhn khrusswn kai euaggelizomenoV thn basileian tou qeou kai oi dwdeka sun autw

2. kai gunaikeV tineV ai hsan teqerapeumenai apo pneumatwn ponhrwn kai asqeneiwn maria h kaloumenh magdalhnh af hV daimonia epta exelhluqei

3. kai iwanna gunh couza epitropou hrwdou kai sousanna kai eterai pollai aitineV dihkonoun autw apo twn uparcontwn autaiV

4. suniontoV de oclou pollou kai twn kata polin epiporeuomenwn proV auton eipen dia parabolhV

5. exhlqen o speirwn tou speirai ton sporon autou kai en tw speirein auton o men epesen para thn odon kai katepathqh kai ta peteina tou ouranou katefagen auto

6. kai eteron epesen epi thn petran kai fuen exhranqh dia to mh ecein ikmada

7. kai eteron epesen en mesw twn akanqwn kai sumfueisai ai akanqai apepnixan auto

8. kai eteron epesen epi thn ghn thn agaqhn kai fuen epoihsen karpon ekatontaplasiona tauta legwn efwnei o ecwn wta akouein akouetw

9. ephrwtwn de auton oi maqhtai autou legonteV tiV eih h parabolh auth

10. o de eipen umin dedotai gnwnai ta musthria thV basileiaV tou qeou toiV de loipoiV en parabolaiV ina bleponteV mh blepwsin kai akouonteV mh suniwsin

11. estin de auth h parabolh o sporoV estin o logoV tou qeou

12. oi de para thn odon eisin oi akouonteV eita ercetai o diaboloV kai airei ton logon apo thV kardiaV autwn ina mh pisteusanteV swqwsin

13. oi de epi thV petraV oi otan akouswsin meta caraV decontai ton logon kai outoi rizan ouk ecousin oi proV kairon pisteuousin kai en kairw peirasmou afistantai

14. to de eiV taV akanqaV peson outoi eisin oi akousanteV kai upo merimnwn kai ploutou kai hdonwn tou biou poreuomenoi sumpnigontai kai ou telesforousin

15. to de en th kalh gh outoi eisin oitineV en kardia kalh kai agaqh akousanteV ton logon katecousin kai karpoforousin en upomonh

16. oudeiV de lucnon ayaV kaluptei auton skeuei h upokatw klinhV tiqhsin all epi lucniaV epitiqhsin ina oi eisporeuomenoi blepwsin to fwV

17. ou gar estin krupton o ou faneron genhsetai oude apokrufon o ou gnwsqhsetai kai eiV faneron elqh

18. blepete oun pwV akouete oV gar an ech doqhsetai autw kai oV an mh ech kai o dokei ecein arqhsetai ap autou

19. paregenonto de proV auton h mhthr kai oi adelfoi autou kai ouk hdunanto suntucein autw dia ton oclon

20. kai aphggelh autw legontwn h mhthr sou kai oi adelfoi sou esthkasin exw idein se qelonteV

21. o de apokriqeiV eipen proV autouV mhthr mou kai adelfoi mou outoi eisin oi ton logon tou qeou akouonteV kai poiounteV auton

22. kai egeneto en mia twn hmerwn kai autoV enebh eiV ploion kai oi maqhtai autou kai eipen proV autouV dielqwmen eiV to peran thV limnhV kai anhcqhsan

23. pleontwn de autwn afupnwsen kai katebh lailay anemou eiV thn limnhn kai suneplhrounto kai ekinduneuon

24. proselqonteV de dihgeiran auton legonteV epistata epistata apollumeqa o de egerqeiV epetimhsen tw anemw kai tw kludwni tou udatoV kai epausanto kai egeneto galhnh

25. eipen de autoiV pou estin h pistiV umwn fobhqenteV de eqaumasan legonteV proV allhlouV tiV ara outoV estin oti kai toiV anemoiV epitassei kai tw udati kai upakouousin autw

26. kai katepleusan eiV thn cwran twn gadarhnwn htiV estin antiperan thV galilaiaV

27. exelqonti de autw epi thn ghn uphnthsen autw anhr tiV ek thV polewV oV eicen daimonia ek cronwn ikanwn kai imation ouk enedidusketo kai en oikia ouk emenen all en toiV mnhmasin

28. idwn de ton ihsoun kai anakraxaV prosepesen autw kai fwnh megalh eipen ti emoi kai soi ihsou uie tou qeou tou uyistou deomai sou mh me basanishV

29. parhggellen gar tw pneumati tw akaqartw exelqein apo tou anqrwpou polloiV gar cronoiV sunhrpakei auton kai edesmeito alusesin kai pedaiV fulassomenoV kai diarrhsswn ta desma hlauneto upo tou daimonoV eiV taV erhmouV

30. ephrwthsen de auton o ihsouV legwn ti soi estin onoma o de eipen legewn oti daimonia polla eishlqen eiV auton

31. kai parekalei auton ina mh epitaxh autoiV eiV thn abusson apelqein

32. hn de ekei agelh coirwn ikanwn boskomenwn en tw orei kai parekaloun auton ina epitreyh autoiV eiV ekeinouV eiselqein kai epetreyen autoiV

33. exelqonta de ta daimonia apo tou anqrwpou eishlqen eiV touV coirouV kai wrmhsen h agelh kata tou krhmnou eiV thn limnhn kai apepnigh

34. idonteV de oi boskonteV to gegenhmenon efugon kai apelqonteV aphggeilan eiV thn polin kai eiV touV agrouV

35. exhlqon de idein to gegonoV kai hlqon proV ton ihsoun kai euron kaqhmenon ton anqrwpon af ou ta daimonia exelhluqei imatismenon kai swfronounta para touV podaV tou ihsou kai efobhqhsan

36. aphggeilan de autoiV kai oi idonteV pwV eswqh o daimonisqeiV

37. kai hrwthsan auton apan to plhqoV thV pericwrou twn gadarhnwn apelqein ap autwn oti fobw megalw suneiconto autoV de embaV eiV to ploion upestreyen

38. edeeto de autou o anhr af ou exelhluqei ta daimonia einai sun autw apelusen de auton o ihsouV legwn

39. upostrefe eiV ton oikon sou kai dihgou osa epoihsen soi o qeoV kai aphlqen kaq olhn thn polin khrusswn osa epoihsen autw o ihsouV

40. egeneto de en tw upostreyai ton ihsoun apedexato auton o ocloV hsan gar panteV prosdokwnteV auton

41. kai idou hlqen anhr w onoma iaeiroV kai autoV arcwn thV sunagwghV uphrcen kai peswn para touV podaV tou ihsou parekalei auton eiselqein eiV ton oikon autou

42. oti qugathr monogenhV hn autw wV etwn dwdeka kai auth apeqnhsken en de tw upagein auton oi ocloi sunepnigon auton

43. kai gunh ousa en rusei aimatoV apo etwn dwdeka htiV eiV iatrouV prosanalwsasa olon ton bion ouk iscusen up oudenoV qerapeuqhnai

44. proselqousa opisqen hyato tou kraspedou tou imatiou autou kai paracrhma esth h rusiV tou aimatoV authV

45. kai eipen o ihsouV tiV o ayamenoV mou arnoumenwn de pantwn eipen o petroV kai oi met autou epistata oi ocloi sunecousin se kai apoqlibousin kai legeiV tiV o ayamenoV mou

46. o de ihsouV eipen hyato mou tiV egw gar egnwn dunamin exelqousan ap emou

47. idousa de h gunh oti ouk elaqen tremousa hlqen kai prospesousa autw di hn aitian hyato autou aphggeilen autw enwpion pantoV tou laou kai wV iaqh paracrhma

48. o de eipen auth qarsei qugater h pistiV sou seswken se poreuou eiV eirhnhn

49. eti autou lalountoV ercetai tiV para tou arcisunagwgou legwn autw oti teqnhken h qugathr sou mh skulle ton didaskalon

50. o de ihsouV akousaV apekriqh autw legwn mh fobou monon pisteue kai swqhsetai

51. eiselqwn de eiV thn oikian ouk afhken eiselqein oudena ei mh petron kai iakwbon kai iwannhn kai ton patera thV paidoV kai thn mhtera

52. eklaion de panteV kai ekoptonto authn o de eipen mh klaiete ouk apeqanen alla kaqeudei

53. kai kategelwn autou eidoteV oti apeqanen

54. autoV de ekbalwn exw pantaV kai krathsaV thV ceiroV authV efwnhsen legwn h paiV egeirou

55. kai epestreyen to pneuma authV kai anesth paracrhma kai dietaxen auth doqhnai fagein

56. kai exesthsan oi goneiV authV o de parhggeilen autoiV mhdeni eipein to gegonoV

“Que o Espírito Santo guie a sua inteligência, faça-o descobrir a verdade escondida na Sagrada Escritura e inflame a sua vontade para praticá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina