1. kai outoi oi iereiV kai oi leuitai oi anabainonteV meta zorobabel uiou salaqihl kai ihsou saraia iermia esdra

2. amaria malouc

3. secenia

7. outoi arconteV twn ierewn kai adelfoi autwn en hmeraiV ihsou

8. kai oi leuitai ihsou banoui kadmihl sarabia iouda macania epi twn ceirwn autoV kai oi adelfoi autou

9. eiV taV efhmeriaV

10. kai ihsouV egennhsen ton iwakim kai iwakim egennhsen ton eliasib kai eliasib ton iwdae

11. kai iwdae egennhsen ton iwnaqan kai iwnaqan egennhsen ton iadou

12. kai en hmeraiV iwakim adelfoi autou oi iereiV kai oi arconteV twn patriwn tw saraia maraia tw iermia anania

13. tw esdra mesoulam tw amaria iwanan

14. tw malouc iwnaqan tw secenia iwshf

15. tw arem adnaV tw mariwq elkai

16. tw addai zacariaV tw ganaqwn mosollam

17. tw abia zecri tw beniamin en kairoiV tw felhti

18. tw balga samoue tw semeia iwnaqan

19. tw iwiarib maqqanai tw idia ozi

20. tw sallai kallai tw amouk abed

21. tw elkia asabiaV tw iedeiou naqanahl

22. oi leuitai en hmeraiV eliasib iwada kai iwanan kai idoua gegrammenoi arconteV patriwn kai oi iereiV en basileia dareiou tou persou

23. uioi leui arconteV twn patriwn gegrammenoi epi bibliw logwn twn hmerwn kai ewV hmerwn iwanan uiou elisoub

24. kai arconteV twn leuitwn asabia kai sarabia kai ihsou kai uioi kadmihl kai oi adelfoi autwn katenantion autwn eiV umnein kai ainein en entolh dauid anqrwpou tou qeou efhmeria proV efhmerian

25. en tw sunagagein me touV pulwrouV

26. en hmeraiV iwakim uiou ihsou uiou iwsedek kai en hmeraiV neemia kai esdraV o iereuV o grammateuV

27. kai en egkainioiV teicouV ierousalhm ezhthsan touV leuitaV en toiV topoiV autwn tou enegkai autouV eiV ierousalhm poihsai egkainia kai eufrosunhn en qwdaqa kai en wdaiV kumbalizonteV kai yalthria kai kinurai

28. kai sunhcqhsan oi uioi twn adontwn kai apo thV pericwrou kukloqen eiV ierousalhm kai apo epaulewn

29. kai apo agrwn oti epauleiV wkodomhsan eautoiV oi adonteV en ierousalhm

30. kai ekaqarisqhsan oi iereiV kai oi leuitai kai ekaqarisan ton laon kai touV pulwrouV kai to teicoV

31. kai anhnegka touV arcontaV iouda epanw tou teicouV kai esthsa duo peri ainesewV megalouV kai dihlqon ek dexiwn epanw tou teicouV thV kopriaV

32. kai eporeuqh opisw autwn wsaia kai hmisu arcontwn iouda

33. kai azariaV esdraV kai mesoulam

34. iouda kai beniamin kai samaia kai iermia

35. kai apo uiwn twn ierewn en salpigxin zacariaV uioV iwnaqan uioV samaia uioV maqania uioV micaia uioV zakcour uioV asaf

36. kai adelfoi autou samaia kai ozihl ainein en wdaiV dauid anqrwpou tou qeou kai esdraV o grammateuV emprosqen autwn

37. epi pulhV tou ain katenanti autwn anebhsan epi klimakaV polewV dauid en anabasei tou teicouV epanwqen tou oikou dauid kai ewV pulhV tou udatoV kata anatolaV

38. kai peri ainesewV h deutera eporeueto sunantwsa autoiV kai egw opisw authV kai to hmisu tou laou epanw tou teicouV uperanw tou purgou twn qennourim kai ewV tou teicouV tou plateoV

39. kai uperanw thV pulhV efraim kai epi pulhn thV isana kai epi pulhn thn icquhran kai purgw ananehl kai ewV pulhV thV probatikhV kai esthsan en pulh thV fulakhV

40. kai esthsan ai duo thV ainesewV en oikw tou qeou kai egw kai to hmisu twn strathgwn met' emou

41. kai oi iereiV eliakim maasiaV beniamin micaiaV eliwhnai zacariaV ananiaV en salpigxin

42. kai maasiaV kai semeiaV kai eleazar kai ozi kai iwanan kai melciaV kai ailam kai ezour kai hkousqhsan oi adonteV kai epeskephsan

43. kai equsan en th hmera ekeinh qusiasmata megala kai hufranqhsan oti o qeoV hufranen autouV megalwV kai ai gunaikeV autwn kai ta tekna autwn hufranqhsan kai hkousqh h eufrosunh en ierousalhm apo makroqen

44. kai katesthsan en th hmera ekeinh andraV epi twn gazofulakiwn toiV qhsauroiV taiV aparcaiV kai taiV dekataiV kai toiV sunhgmenoiV en autoiV arcousin twn polewn meridaV toiV iereusi kai toiV leuitaiV oti eufrosunh hn en iouda epi touV iereiV kai epi touV leuitaV touV estwtaV

45. kai efulaxan fulakaV qeou autwn kai fulakaV tou kaqarismou kai touV adontaV kai touV pulwrouV wV entolai dauid kai salwmwn uiou autou

46. oti en hmeraiV dauid asaf ap' archV prwtoV twn adontwn kai umnon kai ainesin tw qew

47. kai paV israhl en hmeraiV zorobabel didonteV meridaV twn adontwn kai twn pulwrwn logon hmeraV en hmera autou kai agiazonteV toiV leuitaiV kai oi leuitai agiazonteV toiV uioiV aarwn

“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina