Trouvé 1569 Résultats pour: qeou

 • peri de tou deuterwsai to enupnion faraw diV oti alhqeV estai to rhma to para tou qeou kai tacunei o qeoV tou poihsai auto (Gênesis 41, 32)

 • kai eipen faraw pasin toiV paisin autou mh eurhsomen anqrwpon toiouton oV ecei pneuma qeou en autw (Gênesis 41, 38)

 • para qeou tou patroV sou kai ebohqhsen soi o qeoV o emoV kai euloghsen se eulogian ouranou anwqen kai eulogian ghV ecoushV panta eneken eulogiaV mastwn kai mhtraV (Gênesis 49, 25)

 • outwV eipate iwshf afeV autoiV thn adikian kai thn amartian autwn oti ponhra soi enedeixanto kai nun dexai thn adikian twn qerapontwn tou qeou tou patroV sou kai eklausen iwshf lalountwn autwn proV auton (Gênesis 50, 17)

 • kai eipen autoiV iwshf mh fobeisqe tou gar qeou eimi egw (Gênesis 50, 19)

 • kai eipen autw egw eimi o qeoV tou patroV sou qeoV abraam kai qeoV isaak kai qeoV iakwb apestreyen de mwushV to proswpon autou eulabeito gar katembleyai enwpion tou qeou (Êxodo 3, 6)

 • analabwn de mwushV thn gunaika kai ta paidia anebibasen auta epi ta upozugia kai epestreyen eiV aigupton elaben de mwushV thn rabdon thn para tou qeou en th ceiri autou (Êxodo 4, 20)

 • eipen de kurioV proV aarwn poreuqhti eiV sunanthsin mwusei eiV thn erhmon kai eporeuqh kai sunhnthsen autw en tw orei tou qeou kai katefilhsan allhlouV (Êxodo 4, 27)

 • eipan oun oi epaoidoi tw faraw daktuloV qeou estin touto kai esklhrunqh h kardia faraw kai ouk eishkousen autwn kaqaper elalhsen kurioV (Êxodo 8, 15)

 • euxasqe oun peri emou proV kurion kai pausasqw tou genhqhnai fwnaV qeou kai calazan kai pur kai exapostelw umaV kai ouketi prosqhsesqe menein (Êxodo 9, 28)

 • kai legei mwushV sun toiV neaniskoiV kai presbuteroiV poreusomeqa sun toiV uioiV kai qugatrasin kai probatoiV kai bousin hmwn estin gar eorth kuriou tou qeou hmwn (Êxodo 10, 9)

 • katespeuden de faraw kalesai mwushn kai aarwn legwn hmarthka enantion kuriou tou qeou umwn kai eiV umaV (Êxodo 10, 16)


“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina