Trouvé 42 Résultats pour: perswn

 • etouV prwtou kurou basilewV perswn meta to plhrwqhnai rhma kuriou dia stomatoV ieremiou exhgeiren kurioV to pneuma kurou basilewV perswn kai parhggeilen khruxai en pash th basileia autou en graptw legwn (II Crônicas 36, 22)
 • tade legei kuroV basileuV perswn pasaV taV basileiaV thV ghV edwken moi kurioV o qeoV tou ouranou kai autoV eneteilato moi oikodomhsai autw oikon en ierousalhm en th ioudaia tiV ex umwn ek pantoV tou laou autou estai o qeoV autou met' autou kai anabhtw . (II Crônicas 36, 23)

 • basileuontoV kurou perswn etouV prwtou eiV sunteleian rhmatoV kuriou en stomati ieremiou hgeiren kurioV to pneuma kurou basilewV perswn kai ekhruxen en olh th basileia autou kai ama dia graptwn legwn (Esdras 2, 1)

 • tade legei o basileuV perswn kuroV eme anedeixen basilea thV oikoumenhV o kurioV tou israhl kurioV o uyistoV kai eshmhnen moi oikodomhsai autw oikon en ierousalhm th en th ioudaia (Esdras 2, 2)

 • exenegkaV de auta kuroV o basileuV perswn paredwken auta miqridath tw eautou gazofulaki dia de toutou paredoqhsan sanabassarw prostath thV ioudaiaV (Esdras 2, 8)

 • en de toiV epi artaxerxou tou perswn basilewV cronoiV kategrayen autw kata twn katoikountwn en th ioudaia kai ierousalhm beslemoV kai miqradathV kai tabellioV kai raoumoV kai beelteemoV kai samsaioV o grammateuV kai oi loipoi oi toutoiV suntassomenoi oikounteV de en samareia kai toiV alloiV topoiV thn upogegrammenhn epistolhn (Esdras 2, 12)

 • kai hrgei h oikodomh tou ierou tou en ierousalhm mecri tou deuterou etouV thV basileiaV dareiou tou perswn basilewV (Esdras 2, 26)
 • oV elalhsen epi dareiou tou basilewV perswn logouV sofouV en tw deuterw etei thV basileiaV autou mhni nisan tou prwtou mhnoV (Esdras 5, 6)

 • kai edwkan argurion toiV latomoiV kai tektosi kai brwta kai pota kai cara toiV sidwnioiV kai turioiV eiV to paragein autouV ek tou libanou xula kedrina diaferein scediaV eiV ton iopphV limena kata to prostagma to grafen autoiV para kurou tou perswn basilewV (Esdras 5, 53)

 • hmeiV gar monoi oikodomhsomen tw kuriw tou israhl akolouqwV oiV prosetaxen hmin kuroV o basileuV perswn (Esdras 5, 68)

 • kai meta thV gnwmhV kurou kai dareiou kai artaxerxou basilewV perswn sunetelesqh o oikoV o agioV ewV trithV kai eikadoV mhnoV adar tou ektou etouV basilewV dareiou (Esdras 7, 5)

 • kai metagenesteroV toutwn basileuontoV artaxerxou tou perswn basilewV prosebh esdraV saraiou tou ezeriou tou celkiou tou salhmou (Esdras 8, 1)
“Os corações fortes e generosos não se lamentam, a não ser por grandes motivos e,ainda assim,não permitem que tais motivos penetrem fundo no seu íntimo.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina