Trouvé 1274 Résultats pour: hmwn

 • eipen de ioudaV ti anteroumen tw kuriw h ti lalhswmen h ti dikaiwqwmen o de qeoV euren thn adikian twn paidwn sou idou esmen oiketai tw kuriw hmwn kai hmeiV kai par' w eureqh to kondu (Gênesis 44, 16)

 • egeneto de hnika anebhmen proV ton paida sou patera de hmwn aphggeilamen autw ta rhmata tou kuriou (Gênesis 44, 24)

 • eipen de hmin o pathr hmwn badisate palin agorasate hmin mikra brwmata (Gênesis 44, 25)

 • hmeiV de eipamen ou dunhsomeqa katabhnai all' ei men o adelfoV hmwn o newteroV katabainei meq' hmwn katabhsomeqa ou gar dunhsomeqa idein to proswpon tou anqrwpou tou adelfou tou newterou mh ontoV meq' hmwn (Gênesis 44, 26)

 • eipen de o paiV sou o pathr hmwn proV hmaV umeiV ginwskete oti duo eteken moi h gunh (Gênesis 44, 27)

 • nun oun ean eisporeuwmai proV ton paida sou patera de hmwn kai to paidarion mh h meq' hmwn h de yuch autou ekkrematai ek thV toutou yuchV (Gênesis 44, 30)

 • kai estai en tw idein auton mh on to paidarion meq' hmwn teleuthsei kai kataxousin oi paideV sou to ghraV tou paidoV sou patroV de hmwn met' odunhV eiV adou (Gênesis 44, 31)

 • pwV gar anabhsomai proV ton patera tou paidiou mh ontoV meq' hmwn ina mh idw ta kaka a eurhsei ton patera mou (Gênesis 44, 34)

 • ereite andreV kthnotrofoi esmen oi paideV sou ek paidoV ewV tou nun kai hmeiV kai oi patereV hmwn ina katoikhshte en gh gesem arabia bdelugma gar estin aiguptioiV paV poimhn probatwn (Gênesis 46, 34)

 • kai eipen faraw toiV adelfoiV iwshf ti to ergon umwn oi de eipan tw faraw poimeneV probatwn oi paideV sou kai hmeiV kai oi patereV hmwn (Gênesis 47, 3)

 • kai exelipen pan to argurion ek ghV aiguptou kai ek ghV canaan hlqon de panteV oi aiguptioi proV iwshf legonteV doV hmin artouV kai ina ti apoqnhskomen enantion sou ekleloipen gar to argurion hmwn (Gênesis 47, 15)

 • exhlqen de to etoV ekeino kai hlqon proV auton en tw etei tw deuterw kai eipan autw mhpote ektribwmen apo tou kuriou hmwn ei gar ekleloipen to argurion kai ta uparconta kai ta kthnh proV se ton kurion kai ouc upoleipetai hmin enantion tou kuriou hmwn all' h to idion swma kai h gh hmwn (Gênesis 47, 18)


“Queira o dulcíssimo Jesus conservar-nos na Sua graça e dar-nos a felicidade de sermos admitidos, quando Ele quiser, no eterno convívio…” São Padre Pio de Pietrelcina