Trouvé 506 Résultats pour: hmin

 • en de tw nomw mwshV hmin eneteilato taV toiautaV liqoboleisqai su oun ti legeiV (São João 8, 5)

 • ekuklwsan oun auton oi ioudaioi kai elegon autw ewV pote thn yuchn hmwn aireiV ei su ei o cristoV eipe hmin parrhsia (São João 10, 24)

 • oude dialogizesqe oti sumferei hmin ina eiV anqrwpoV apoqanh uper tou laou kai mh olon to eqnoV apolhtai (São João 11, 50)

 • legei autw filippoV kurie deixon hmin ton patera kai arkei hmin (São João 14, 8)

 • legei autw o ihsouV tosouton cronon meq umwn eimi kai ouk egnwkaV me filippe o ewrakwV eme ewraken ton patera kai pwV su legeiV deixon hmin ton patera (São João 14, 9)

 • legei autw ioudaV ouc o iskariwthV kurie ti gegonen oti hmin melleiV emfanizein seauton kai ouci tw kosmw (São João 14, 22)

 • eipon oun ek twn maqhtwn autou proV allhlouV ti estin touto o legei hmin mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me kai oti egw upagw proV ton patera (São João 16, 17)

 • ina panteV en wsin kaqwV su pater en emoi kagw en soi ina kai autoi en hmin en wsin ina o kosmoV pisteush oti su me apesteilaV (São João 17, 21)

 • eipen oun autoiV o pilatoV labete auton umeiV kai kata ton nomon umwn krinate auton eipon oun autw oi ioudaioi hmin ouk exestin apokteinai oudena (São João 18, 31)

 • oti kathriqmhmenoV hn sun hmin kai elacen ton klhron thV diakoniaV tauthV (Atos dos Apóstolos 1, 17)

 • dei oun twn sunelqontwn hmin andrwn en panti cronw en w eishlqen kai exhlqen ef hmaV o kurioV ihsouV (Atos dos Apóstolos 1, 21)

 • arxamenoV apo tou baptismatoV iwannou ewV thV hmeraV hV anelhfqh af hmwn martura thV anastasewV autou genesqai sun hmin ena toutwn (Atos dos Apóstolos 1, 22)


“As almas não são oferecidas como dom; compram-se. Vós ignorais quanto custaram a Jesus. É sempre com a mesma moeda que é preciso pagá-las”. São Padre Pio de Pietrelcina