Trouvé 276 Résultats pour: hmeiV

 • tou agapan touV misountaV se kai misein touV agapwntaV se kai anhggeilaV shmeron oti ouk eisin oi arconteV sou oude paideV oti egnwka shmeron oti ei abessalwm ezh panteV hmeiV shmeron nekroi oti tote to euqeV hn en ofqalmoiV sou (II Samuel 19, 7)

 • kai egenhqh en th hmera th trith tekoushV mou kai eteken kai h gunh auth kai hmeiV kata to auto kai ouk estin ouqeiV meq' hmwn parex amfoterwn hmwn en tw oikw (I Reis 3, 18)

 • kai eipen basileuV israhl proV touV paidaV autou ei oidate oti hmin remmaq galaad kai hmeiV siwpwmen labein authn ek ceiroV basilewV suriaV (I Reis 22, 3)

 • kai eipon oi uioi twn profhtwn proV elisaie idou dh o topoV en w hmeiV oikoumen enwpion sou stenoV af' hmwn (II Reis 6, 1)

 • kai tessareV andreV hsan leproi para thn quran thV polewV kai eipen anhr proV ton plhsion autou ti hmeiV kaqhmeqa wde ewV apoqanwmen (II Reis 7, 3)

 • kai eipen anhr proV ton plhsion autou ouc outwV hmeiV poioumen h hmera auth hmera euaggeliaV estin kai hmeiV siwpwmen kai menomen ewV fwtoV tou prwi kai eurhsomen anomian kai nun deuro kai eiselqwmen kai anaggeilwmen eiV ton oikon tou basilewV (II Reis 7, 9)

 • kai anesth o basileuV nuktoV kai eipen proV touV paidaV autou anaggelw dh umin a epoihsen hmin suria egnwsan oti peinwmen hmeiV kai exhlqan ek thV parembolhV kai ekrubhsan en tw agrw legonteV oti exeleusontai ek thV polewV kai sullhmyomeqa autouV zwntaV kai eiV thn polin eiseleusomeqa (II Reis 7, 12)

 • kai efobhqhsan sfodra kai eipon idou oi duo basileiV ouk esthsan kata proswpon autou kai pwV sthsomeqa hmeiV (II Reis 10, 4)

 • kai apesteilan oi epi tou oikou kai oi epi thV polewV kai oi presbuteroi kai oi tiqhnoi proV iou legonteV paideV sou hmeiV kai osa ean eiphV proV hmaV poihsomen ou basileusomen andra to agaqon en ofqalmoiV sou poihsomen (II Reis 10, 5)

 • kai iou euren touV adelfouV ocoziou basilewV iouda kai eipen tineV umeiV kai eipon oi adelfoi ocoziou hmeiV kai katebhmen eiV eirhnhn twn uiwn tou basilewV kai twn uiwn thV dunasteuoushV (II Reis 10, 13)

 • kai eipen eliakim uioV celkiou kai somnaV kai iwaV proV rayakhn lalhson dh proV touV paidaV sou suristi oti akouomen hmeiV kai ou lalhseiV meq' hmwn ioudaisti kai ina ti laleiV en toiV wsin tou laou tou epi tou teicouV (II Reis 18, 26)

 • kai hlqen paV israhl proV dauid en cebrwn legonteV idou osta sou kai sarkeV sou hmeiV (I Crônicas 11, 1)


“Quando fizer o bem, esqueça. Se fizer o mal, pense no que fez e se arrependa.” São Padre Pio de Pietrelcina