Trouvé 2 Résultats pour: epidecetai

  • egraya th ekklhsia all o filoprwteuwn autwn diotrefhV ouk epidecetai hmaV (III São João 1, 9)

  • dia touto ean elqw upomnhsw autou ta erga a poiei logoiV ponhroiV fluarwn hmaV kai mh arkoumenoV epi toutoiV oute autoV epidecetai touV adelfouV kai touV boulomenouV kwluei kai ek thV ekklhsiaV ekballei (III São João 1, 10)


“O amor tudo esquece, tudo perdoa, sem reservas.” São Padre Pio de Pietrelcina