Trouvé 10601 Résultats pour: eiV

 • proV codollogomor basilea ailam kai qargal basilea eqnwn kai amarfal basilea sennaar kai ariwc basilea ellasar oi tessareV basileiV proV touV pente (Gênesis 14, 9)

 • h de koilaV h alukh freata freata asfaltou efugen de basileuV sodomwn kai basileuV gomorraV kai enepesan ekei oi de kataleifqenteV eiV thn oreinhn efugon (Gênesis 14, 10)

 • akousaV de abram oti hcmalwteutai lwt o adelfoV autou hriqmhsen touV idiouV oikogeneiV autou triakosiouV deka kai oktw kai katediwxen opisw autwn ewV dan (Gênesis 14, 14)

 • exhlqen de basileuV sodomwn eiV sunanthsin autw meta to anastreyai auton apo thV kophV tou codollogomor kai twn basilewn twn met' autou eiV thn koilada thn sauh touto hn to pedion basilewV (Gênesis 14, 17)

 • legei de abram despota ti moi dwseiV egw de apoluomai ateknoV o de uioV masek thV oikogenouV mou outoV damaskoV eliezer (Gênesis 15, 2)

 • exhgagen de auton exw kai eipen autw anableyon dh eiV ton ouranon kai ariqmhson touV asteraV ei dunhsh exariqmhsai autouV kai eipen outwV estai to sperma sou (Gênesis 15, 5)

 • kai episteusen abram tw qew kai elogisqh autw eiV dikaiosunhn (Gênesis 15, 6)

 • su de apeleush proV touV pateraV sou met' eirhnhV tafeiV en ghrei kalw (Gênesis 15, 15)

 • eipen de sara proV abram adikoumai ek sou egw dedwka thn paidiskhn mou eiV ton kolpon sou idousa de oti en gastri ecei htimasqhn enantion authV krinai o qeoV ana meson emou kai sou (Gênesis 16, 5)

 • kai eipen auth o aggeloV kuriou idou su en gastri eceiV kai texh uion kai kaleseiV to onoma autou ismahl oti ephkousen kurioV th tapeinwsei sou (Gênesis 16, 11)

 • kai auxanw se sfodra sfodra kai qhsw se eiV eqnh kai basileiV ek sou exeleusontai (Gênesis 17, 6)

 • kai sthsw thn diaqhkhn mou ana meson emou kai ana meson sou kai ana meson tou spermatoV sou meta se eiV geneaV autwn eiV diaqhkhn aiwnion einai sou qeoV kai tou spermatoV sou meta se (Gênesis 17, 7)


“Que Jesus reine sempre soberano no seu coração e o faça cada vez mais digno de seus divinos dons.” São Padre Pio de Pietrelcina