Trouvé 1475 Résultats pour: authV

 • epotisan de ton patera autwn oinon en th nukti tauth kai eiselqousa h presbutera ekoimhqh meta tou patroV authV thn nukta ekeinhn kai ouk hdei en tw koimhqhnai authn kai anasthnai (Gênesis 19, 33)
 • epotisan de kai en th nukti ekeinh ton patera autwn oinon kai eiselqousa h newtera ekoimhqh meta tou patroV authV kai ouk hdei en tw koimhqhnai authn kai anasthnai (Gênesis 19, 35)

 • abimelec de ouc hyato authV kai eipen kurie eqnoV agnooun kai dikaion apoleiV (Gênesis 20, 4)

 • eipen de autw o qeoV kaq' upnon kagw egnwn oti en kaqara kardia epoihsaV touto kai efeisamhn egw sou tou mh amartein se eiV eme eneken toutou ouk afhka se ayasqai authV (Gênesis 20, 6)

 • idousa de sarra ton uion agar thV aiguptiaV oV egeneto tw abraam paizonta meta isaak tou uiou authV (Gênesis 21, 9)

 • kai eipen tw abraam ekbale thn paidiskhn tauthn kai ton uion authV ou gar klhronomhsei o uioV thV paidiskhV tauthV meta tou uiou mou isaak (Gênesis 21, 10)

 • eipen de o qeoV tw abraam mh sklhron estw to rhma enantion sou peri tou paidiou kai peri thV paidiskhV panta osa ean eiph soi sarra akoue thV fwnhV authV oti en isaak klhqhsetai soi sperma (Gênesis 21, 12)
 • kai anewxen o qeoV touV ofqalmouV authV kai eiden frear udatoV zwntoV kai eporeuqh kai eplhsen ton askon udatoV kai epotisen to paidion (Gênesis 21, 19)

 • kai egeneto pro tou suntelesai auton lalounta en th dianoia kai idou rebekka exeporeueto h tecqeisa baqouhl uiw melcaV thV gunaikoV nacwr adelfou de abraam ecousa thn udrian epi twn wmwn authV (Gênesis 24, 15)

 • epedramen de o paiV eiV sunanthsin authV kai eipen potison me mikron udwr ek thV udriaV sou (Gênesis 24, 17)

 • h de eipen pie kurie kai espeusen kai kaqeilen thn udrian epi ton braciona authV kai epotisen auton (Gênesis 24, 18)

 • egeneto de hnika epausanto pasai ai kamhloi pinousai elaben o anqrwpoV enwtia crusa ana dracmhn olkhV kai duo yelia epi taV ceiraV authV deka cruswn olkh autwn (Gênesis 24, 22)
“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina