Trouvé 128 Résultats pour: Krima

 • ou diastreyeiV krima penhtoV en krisei autou (Êxodo 23, 6)

 • ean de genhtai en tini amartia krima qanatou kai apoqanh kai kremashte auton epi xulou (Deuteronômio 21, 22)

 • kai eipen manwe nun dh elqontoV tou rhmatoV sou ti estai to krima tou paidariou kai ta erga autou (Juízes 13, 12)

 • kurioV asqenh poihsei antidikon autou kurioV agioV mh kaucasqw o fronimoV en th fronhsei autou kai mh kaucasqw o dunatoV en th dunamei autou kai mh kaucasqw o plousioV en tw ploutw autou all' h en toutw kaucasqw o kaucwmenoV suniein kai ginwskein ton kurion kai poiein krima kai dikaiosunhn en mesw thV ghV kurioV anebh eiV ouranouV kai ebronthsen autoV krinei akra ghV kai didwsin iscun toiV basileusin hmwn kai uywsei keraV cristou autou (I Samuel 2, 10)

 • kai ebasileusen dauid epi israhl kai hn dauid poiwn krima kai dikaiosunhn epi panta ton laon autou (II Samuel 8, 15)

 • kai eipen kurioV proV auton anq' wn hthsw par' emou to rhma touto kai ouk hthsw sautw hmeraV pollaV kai ouk hthsw plouton oude hthsw yucaV ecqrwn sou all' hthsw sautw sunesin tou eisakouein krima (I Reis 3, 11)

 • kai hkousan paV israhl to krima touto o ekrinen o basileuV kai efobhqhsan apo proswpou tou basilewV oti eidon oti fronhsiV qeou en autw tou poiein dikaiwma (I Reis 3, 28)

 • genoito kurioV o qeoV sou euloghmenoV oV hqelhsen en soi dounai se epi qronou israhl dia to agapan kurion ton israhl sthsai eiV ton aiwna kai eqeto se basilea ep' autouV tou poiein krima en dikaiosunh kai en krimasin autwn (I Reis 10, 9)

 • kai eiden kai idou o basileuV eisthkei epi tou stulou kata to krima kai oi wdoi kai ai salpiggeV proV ton basilea kai paV o laoV thV ghV cairwn kai salpizwn en salpigxin kai dierrhxen goqolia ta imatia eauthV kai ebohsen sundesmoV sundesmoV (II Reis 11, 14)

 • kai eipon tw basilei assuriwn legonteV ta eqnh a apwkisaV kai antekaqisaV en polesin samareiaV ouk egnwsan to krima tou qeou thV ghV kai apesteilen eiV autouV touV leontaV kai idou eisin qanatounteV autouV kaqoti ouk oidasin to krima tou qeou thV ghV (II Reis 17, 26)

 • kai eneteilato o basileuV assuriwn legwn apagete ekeiqen kai poreuesqwsan kai katoikeitwsan ekei kai fwtiousin autouV to krima tou qeou thV ghV (II Reis 17, 27)

 • ton kurion efobounto kai toiV qeoiV autwn elatreuon kata to krima twn eqnwn oqen apwkisen autouV ekeiqen (II Reis 17, 33)


“Deus quer que as suas misérias sejam o trono da Sua misericórdia.” São Padre Pio de Pietrelcina