Trouvé 277 Résultats pour: Hmeran

 • kai ekalesen o qeoV to fwV hmeran kai to skotoV ekalesen nukta kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera mia (Gênesis 1, 5)

 • kai huloghsen o qeoV thn hmeran thn ebdomhn kai hgiasen authn oti en auth katepausen apo pantwn twn ergwn autou wn hrxato o qeoV poihsai (Gênesis 2, 3)

 • pasaV taV hmeraV thV ghV sperma kai qerismoV yucoV kai kauma qeroV kai ear hmeran kai nukta ou katapausousin (Gênesis 8, 22)

 • kai eipen idou geghraka kai ou ginwskw thn hmeran thV teleuthV mou (Gênesis 27, 2)

 • kai eiden iakwb to proswpon tou laban kai idou ouk hn proV auton wV ecqeV kai trithn hmeran (Gênesis 31, 2)

 • kai eipen autaiV orw egw to proswpon tou patroV umwn oti ouk estin proV emou wV ecqeV kai trithn hmeran o de qeoV tou patroV mou hn met' emou (Gênesis 31, 5)

 • eipen de autw o kurioV mou ginwskei oti ta paidia apalwtera kai ta probata kai ai boeV loceuontai ep' eme ean oun katadiwxw autouV hmeran mian apoqanountai panta ta kthnh (Gênesis 33, 13)

 • hnika de elalei tw iwshf hmeran ex hmeraV kai ouc uphkousen auth kaqeudein met' authV tou suggenesqai auth (Gênesis 39, 10)

 • ouketi prosteqhsetai didonai acuron tw law eiV thn plinqourgian kaqaper ecqeV kai trithn hmeran autoi poreuesqwsan kai sunagagetwsan eautoiV acura (Êxodo 5, 7)

 • kai thn suntaxin thV plinqeiaV hV autoi poiousin kaq' ekasthn hmeran epibaleiV autoiV ouk afeleiV ouden scolazousin gar dia touto kekragasin legonteV poreuqwmen kai quswmen tw qew hmwn (Êxodo 5, 8)

 • oi de ergodiwktai katespeudon autouV legonteV sunteleite ta erga ta kaqhkonta kaq' hmeran kaqaper kai ote to acuron edidoto umin (Êxodo 5, 13)

 • kai emastigwqhsan oi grammateiV tou genouV twn uiwn israhl oi katastaqenteV ep' autouV upo twn epistatwn tou faraw legonteV dia ti ou sunetelesate taV suntaxeiV umwn thV plinqeiaV kaqaper ecqeV kai trithn hmeran kai to thV shmeron (Êxodo 5, 14)


“A maior alegria de um pai é que os filhos se amem, formem um só coração e uma só alma. Não fostes vós que me escolhestes, mas o pai celeste que, na minha primeira missa, me fez ver todos os filhos que me confiava”.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina