Trouvé 530 Résultats pour: tebe

 • Ja se moljah Jahvi, Bogu svome, priznavajuæi: "Ah, Gospodine moj, Bože veliki i strahoviti, koji èuvaš Savez i naklonost onima koji tebe ljube i èuvaju zapovijedi tvoje! (Daniel 9, 4)

 • U tebe je, Gospodine, pravednost, a u nas stid na obrazu, kao u ovaj dan, u nas Judejaca, Jeruzalemaca, svega Izraela, blizu i daleko, u svim zemljama kuda si ih rastjerao zbog nevjernosti kojom ti se iznevjeriše. (Daniel 9, 7)

 • Jahve, stid na obraz nama, našim kraljevima, našim knezovima, našim oèevima, jer sagriješismo protiv tebe! (Daniel 9, 8)

 • "A sada poslušaj, o Bože naš, molitvu sluge svoga i usrdne molbe njegove. Neka tvoje lice zasja nad svetištem tvojim opustošenim - zbog tebe, Gospode! (Daniel 9, 17)

 • Ako li neæeš, mi æemo protiv tebe svjedoèiti da je neki mladiæ bio s tobom i da si zbog toga udaljila od sebe svoje djevojke." (Daniel 13, 21)

 • Èim se otvoriše vrata, kralj pogleda na stol i povika iza glasa: "Velik li si, Bele, i nema nikakve prijevare u tebe!" (Daniel 14, 18)

 • Navališe dakle kralju i rekoše: "Predaj nam Daniela, inaèe æemo ubiti tebe i tvoj dom!" (Daniel 14, 29)

 • A Daniel reèe: "Spomenuo si se mene, Bože, i nisi zapustio one koji tebe ljube." (Daniel 14, 38)

 • Tada kralj povika iza glasa: "Velik si, Gospode Bože Danielov, i nema drugoga Boga osim tebe!" (Daniel 14, 41)

 • Moj narod gine: nema znanja; jer si ti znanje odbacio, i ja odbacujem tebe iz sveæenstva svoga; jer si Zakon svoga Boga zaboravio, i ja æu tvoje zaboraviti sinove. (Hošea 4, 6)

 • Što za tebe mogu uèiniti, Efrajime? Što za tebe mogu uèiniti, Judo? K'o oblak jutarnji ljubav je vaša, k'o rana rosa koje nestaje. (Hošea 6, 4)

 • neæu više gnjevu dati maha, neæu opet zatirati Efrajima, jer ja sam Bog, a ne èovjek: Svetac posred tebe - neæu više gnjevan dolaziti! (Hošea 11, 9)


“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina