Trouvé 174 Résultats pour: našega

 • Kad sve to potanko saznaš, o kralju, po svojoj blagoj èovjekoljubivosti koju gojiš prema svima, udostoj se pobrinuti za dobro naše zemlje i našega naroda, kojemu prijeti pogibao sa svih strana. (Druga knjiga o Makabejcima 14, 9)

 • Mi smo djeca pukog sluèaja i kasnije æemo biti kao da nikad nismo ni bili, jer samo je dim ono èime dišu naše nosnice, a misao je tek iskra od kucaja našega srca. (Knjiga Mudrosti 2, 2)

 • Èujte rijeè Jahvinu, glavari sodomski, poslušaj zakon Boga našega, narode gomorski! (Izaija 1, 10)

 • Nek' bujno cvatom cvate, da, neka od veselja klièe i nek' se raduje. Dana joj je slava Libanona, divota Karmela i Šarona; oni æe vidjeti slavu Jahvinu, divotu Boga našega. (Izaija 35, 2)

 • Ogolio je Jahve svetu svoju mišicu pred oèima svih naroda, da svi krajevi zemaljski vide spasenje Boga našega. (Izaija 52, 10)

 • da navijestim godinu milosti Jahvine i dan odmazde Boga našega; da razveselim ožalošæene na Sionu (Izaija 61, 2)

 • A vas æe zvati "Sveæenici Jahvini", nazivat æe vas "Službenici Boga našega". Uživat æete bogatstva naroda, blagom se njihovim dièiti. (Izaija 61, 6)

 • A kad objaviš tom narodu sve ove rijeèi, pa te upitaju: 'Zašto nam Jahve zaprijeti svom ovom golemom nesreæom; u èemu je zloèinstvo naše i u èemu su grijesi naši što ih poèinismo protiv Jahve, Boga našega?' - (Jeremija 16, 10)

 • Ali 'Breme Jahvino' da više niste spomenuli, jer je breme svakome rijeè njegova." Jer vi iskrivljujete rijeèi Boga živoga, Jahve nad Vojskama, našega Boga! (Jeremija 23, 36)

 • Tada rekoše starješine i sav narod sveæenicima i prorocima: "Ovaj èovjek nipošto ne zaslužuje smrt, jer nam je govorio u ime Jahve, Boga našega." (Jeremija 26, 16)

 • Bio povoljan ili nepovoljan glas Jahve, Boga našega, komu te šaljemo, mi æemo ga slušati da nam dobro bude što poslušasmo glas Jahve, Boga svojega." (Jeremija 42, 6)

 • Èujder glasa onih što pobjegoše, što utekoše iz zemlje babilonske da jave na Sionu osvetu Jahve, Boga našega, osvetu Hrama njegova! (Jeremija 50, 28)


“Caminhe sempre e somente no bem e dê, cada dia, um passo à frente na linha vertical, de baixo para cima.” São Padre Pio de Pietrelcina