Trouvé 174 Résultats pour: našega

 • A Bog mira, koji po krvi vjeènoga Saveza od mrtvih izvede velikoga Pastira ovaca, Gospodina našega Isusa, (Poslanica Hebrejima 13, 20)

 • Braæo moja, vjeru Gospodina našega Isusa Krista slavnoga ne miješajte s pristranošæu! (Jakovljeva poslanica 2, 1)

 • Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po velikom milosrðu svojemu uskrsnuæem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za životnu nadu, (Prva Petrova poslanica 1, 3)

 • Šimun Petar, sluga i apostol Isusa Krista, onima koje pravednošæu Boga našega i Spasitelja Isusa Krista zapade ista dragocjena vjera kao i nas. (Druga Petrova poslanica 1, 1)

 • Punina vam milosti i mira po spoznaji Boga i Isusa, Gospodina našega! (Druga Petrova poslanica 1, 2)

 • Tako æe vam se bogato osigurati ulazak u vjeèno kraljevstvo Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista. (Druga Petrova poslanica 1, 11)

 • Ta nismo vam navijestili snagu i Dolazak Gospodina našega Isusa Krista slijedeæi izmudrene prièe, nego kao oèevici njegova velièanstva. (Druga Petrova poslanica 1, 16)

 • Doista, pošto su po spoznaji Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista odbjegli od prljavština svijeta, ako se opet u njih upleæu i daju se svladati, ovo im je potonje gore od onoga prvoga. (Druga Petrova poslanica 2, 20)

 • A strpljivost Gospodina našega spasenjem smatrajte, kako vam i ljubljeni brat naš Pavao napisa po mudrosti koja mu je dana. (Druga Petrova poslanica 3, 15)

 • A rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vjeènosti! Amen! (Druga Petrova poslanica 3, 18)

 • ako nas ono bilo u èem osuðuje. Jer Bog je veæi od našega srca i znade sve. (Prva Ivanova poslanica 3, 20)

 • Jer ušuljali se neki, odavna veæ zapisani za ovaj sud, bezbožnici koji milost Boga našega promeæu u razuzdanost i nijeèu jedinoga gospodara i Gospodina našega Isusa Krista. (Poslanica Jude apostola 1, 4)


“Os talentos de que fala o Evangelho são os cinco sentidos, a inteligência e a vontade. Quem tem mais talentos, tem maior dever de usá-los para o bem dos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina